Skip to content

Adnabod defaid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cadw anifeiliaid fferm.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Rheolau i ddilyn am adnabod defaid.

Rhaid rhoi tag ar bob oen sy’n cael ei eni ar eich daliad cyn iddo symud o’r daliad geni neu cyn iddo gyrraedd ei:

 • 6 mis oed os yw’n cael ei gadw o dan system ffermio ddwys. (h.y. dan do yn lle ar borfa)
 • 9 mis oed os yw’n cael ei gadw o dan system ffermio llai dwys.

Cysylltiadau

Os oes angen help arnoch i ddeall y rheolau tagio, ffoniwch y llinell gymorth Adnabod Da Byw ar 03000 255022 neu cysylltiwch ag aelod o’r Gwasanaeth Cyswllt Fferm.

Os oes angen help arnoch ar sut i ddefnyddio EIDCymru, cysylltiwch a Gwasanaeth EIDCymru:

 • Ffôn: 01970 636 959
 • Ebost: cysylltu@eidcymru.org
 • Cyfeiriad: EIDCymru, Ty Merlin, Parc Merlin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FF.

Cysylltiadau defnyddiol eraill:

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) Gogledd Cymru:

(Awdurdodau Lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gogledd Powys)

 • Ffôn: 0300 303 8268
 • Ffacs: 01286 674 626
 • Ebost: APHA.CymruWales@apha.gsi.gov.uk
 • Cyfeiriad: Swyddfa Maes APHA, Adeilad y Goron, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EP.

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) De Cymru:

(Awdurdodau Lleol Abertawe, Castell-Nedd Port Talbot, Ceredigion, Pen-y-Bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Casnewydd, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, De Powys)

 • Ffôn: 0300 303 8268
 • Ffacs: 01267 245 500
 • Ebost: APHA.CymruWales@apha.gsi.gov.uk
 • Cyfeiriad: Swyddfa Maes APHA, Tŷ Merlin, Heol Glasdwr, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NJ.