Skip to content

Unedau Cwarantin

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cadw anifeiliaid fferm.

Dolenni perthnasol

Ein nod yw rhoi mantais gystadleuol i’n busnesau bwyd a diod trwy gyfres o raglenni cymorth.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Unedau Cwarantin wedi'u lansio ar Fedi 11.

Os ydych yn cadw gwartheg, defaid neu foch, gallwch nawr ddewis i sefydlu Uned Cwarantin (UC) i reoli symudiadau neu parhau i ddefnyddio’r Rheol Symud Chwe Niwrnod (6n) ar eu ddaliadau cyfan.

Ni fydd symudiadau i fewn i UC  yn sbarduno cyfnod 6n ar eich prif ddaliad, yn eich galluogi i symud anifeiliaid eraill oddi wrth y ddaliad tra bod anifeiliaid newydd yn arsylwi cyfnod 6n yn yr UC. 

Ar ôl gweithio gyda’r diwydiant, rydym wedi datblygu’r trefniadau newydd i gymryd lle’r eithriadau gymhleth ynglŷn a chyfleusterau ynysu ac Awdurdodau Unig Ddeiliaid ar gyfer gwartheg, defaid a geifr. Mi fydd UauC yn hwyluso’r trefniadau 6n a rhoi mwy o hyblygrwydd tra’n cadw reolaeth ar symudiadau i atal afiechydon rhag lledaenu.

Does dim newid i foch, mae’r cyfnod atal symud 20 diwrnod dal yn ddilys. Bydd ceidwaid moch yn gallu parhau gyda rheoli symudiadau trwy cyfleusterau ynysu. 

Egwyddorion UauC:

  • Rhaid ufuddhau i anghenion ymarferol a bioddiogelwch er mwyn atal cyflwyniad a lledaeniad afiechydon.
  • Raid i UauC cael eu tystio gan Gorff Tystio, sydd wedi ei hachredu gan  Wasanaeth Achrediad y Deyrnas Unedig (UKAS). Mi fydd tal am y wasanaeth hyn. 
  • Rhaid i anifeiliaid aros yn yr UC am chwech diwrnod cyn symud i’r prif ddaliad. Mi fydd rheolau wahanol, yn debyg i’r rhai am gyfleusterau ynysu yn berthnasol i symudiadau i sioeau. 
  • Mi fydd pob UC yn derbyn rhif CPH a rhaid i bob symudiad cael eu adrodd trwy CTS i wartheg neu EIDCymru i ddefaid neu geifr. 
  • Mae hawl cadw hyd at ddau UC ar ddaliad a gallent fod y tu fewn neu tu allan.
  • Mi fydd UauC yn amodol ar dderbyn archwiliadau heb rybudd gan  Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). 

Rydym wedi ysgrifennu at bob ceidwad da byw a gofrestrwyd yng Nghymru i'w atgoffa o'r newid hyn ac i rhoi cyfle iddynt ymgyfarwyddo a'r rheolau a gofynion gweithredol Unedau Cwarantin. 

Mae canllawiau manwl ar reolau a gofynion gweithredol ar gael ar wefan y Corff Ardystio .

Mae'n hanfodol os ydych yn dymuno cael Uned Cwarantin i ddarllen y canllawiau Corff Ardystio er mwyn cychwyn eich ymgais.

Lawrlwytho Dogfen