Skip to content

Y tafod glas

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tafod Glas.

Dolenni perthnasol

Wybodaeth manylion Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae’r Tafod Glas yn glefyd firysol sy’n cael ei gario gan bryfed, ac mae pob anifail cnoi cil yn gallu ei ddal.

Mae’r Tafod Glas yn glefyd sy’n effeithio ar bob math o anifeiliaid cnoi cil, gan gynnwys defaid, geifr a chamelidau (camelod, lamas, alpacas, gwanacos a vicunas). Nid yw’n effeithio ar geffylau nac ar foch. Feirws yw’r clefyd hwn sy’n cael ei ledaenu gan fathau penodol o wybed. Nid yw’r Tafod Glas yn effeithio ar bobl. Nid oes unrhyw berygl i iechyd pobl.

Mae’r risg presennol y gallai’r tafod glas ddod i’r DU yn parhau’n isel, a bydd Llywodraeth Cymru ar y cyd â’r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill yn parhau i weithredu camau rheoli cadarn o safbwynt symudiadau da byw a hefyd weithdrefnau cadarn ar gyfer cadw gwyliadwriaeth. 

Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa bresennol yn Ffrainc; hoffem, fodd bynnag, atgoffa perchenogion da byw y dylent fod yn gyfrifol wrth brynu’u hanifeiliaid trwy gydweithio â’u milfeddygon preifat a’u gwerthwyr da byw i sicrhau bod anifeiliaid yn cael eu brechu’n gywir a’u bod wedi’u gwarchod rhag clefydau cyn iddynt deithio. 

Mae’n bwysig ein bod yn cadw llygad am arwyddion clinigol y clefyd, yn enwedig yn achos defaid. Yn achos gwartheg, nid yw’n hawdd gwneud diagnosis o’r clefyd ar sail arwyddion clinigol ac mae’n bosibl y bydd angen cynnal profion labordy er mwyn cael cadarnhad bod y clefyd ar yr anifail. Mae’r Tafod Glas yn glefyd hysbysadwy. Os ydych yn amau bod y Tafod Glas ar un o’ch anifeiliaid chi, mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i’r awdurdodau cyn gynted ag y bo modd. Dylech gysylltu ar unwaith â’r Swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion agosaf. 

Cafodd Cymru, a gweddill y Deyrnas Unedig, eu datgan yn wledydd di-glefyd ar 5 Gorffennaf 2011.  Mae 'statws di-glefyd' yn golygu nad oes angen brechu anifeiliaid sy’n cael eu hallforio o Brydain Fawr i wledydd eraill sydd heb y Tafod Glas.  Ond bydd dal gofyn cynnal profion ar anifeiliaid sy’n cael eu mewnforio o ardaloedd uchel eu risg ar gyfer pob teip o’r clefyd a bydd yn rhaid brechu’r anifeiliaid hynny.

Bydd y Deyrnas Unedig yn dal i gael ei monitro ar gyfer y clefyd. 

Dolenni perthnasol: