Skip to content

Ymgysylltu a datblygu ieuenctid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r fframwaith hwn yn anelu at leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae’r fframwaith wedi ei seilio ar 6 elfen gydrannol, y profwyd eu bod yn effeithiol o ran cynyddu ymgysylltiad ieuenctid a’u datblygiad. Maent yn anelu at:

  • nodi’r bobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio
  • broceru a chydlynu’r cymorth ar eu cyfer yn well
  • tracio a symud pobl ifanc drwy’r system yn fwy effeithiol
  • sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni anghenion pobl ifanc 
  • cryfhau sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd am waith
  • rhoi mwy o atebolrwydd er mwyn cyflawni deilliannau gwell i bobl ifanc.

Awdurdodau Lleol sy’n arwain y broses o weithredu’r fframwaith. Maent yn cydweithio’n agos â Gyrfa Cymru, gwasanaethau ieuenctid, ysgolion, colegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a phartneriaid eraill i sicrhau bod y rheini nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) neu sydd mewn perygl o fod yn NEET yn cael eu nodi ac yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i’w rhoi ar ben ffordd unwaith eto.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, e-bostiwch YouthEngagementandProgression@cymru.gsi.gov.uk

Gwerthusiad ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

Cynhaliwyd gwerthusiad ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu.

Penodwyd ICF/GHK ac Arad i werthuso’r broses weithredu ac effaith gynnar y fframwaith. Gwnaed ymchwil ym mhob awdurdod lleol a oedd yn cynnwys sylwadau amrywiaeth eang o randdeiliaid a fu’n rhan o’r broses weithredu.

Rôl y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru

Mae gwefan Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn cynnwys gwybodaeth am y modd y gall y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol hwyluso’r gwaith o weithredu’r fframwaith.

Mae’n cynnwys nifer o adnoddau defnyddiol a fydd yn hwyluso’r gwaith o fapio darpariaeth y sector gwirfoddol, ennyn diddordeb pobl ifanc mewn cyfleoedd gwirfoddoli a safbwynt person ifanc sef ‘Straeon o Waith Ieuenctid’.