Skip to content

Gwaith Ieuenctid – Arferion Gorau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Gall arferion gorau ym maes gwaith ieuenctid ysbrydoli a chael effaith gadarnhaol ar bobl ifanc.

Mae Gwaith Ieuenctid yn seiliedig i raddau helaeth ar berthynas wirfoddol rhwng person ifanc a gweithwyr ieuenctid.

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn agored i bobl ifanc 11-25 oed. Addysg anffurfiol ydyw yn y bôn; gweithwyr ieuenctid yn gweithio gyda phobl ifanc i ddeall eu hunain a’r byd o’u cwmpas. Bydd gweithwyr yn addasu eu harferion a’u dulliau i anghenion y bobl ifanc dan sylw.

Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014–2018 yn nodi:

 ‘Mae gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi a rhannu arfer da, gan ddefnyddio tystiolaeth o bob rhan o'r DU a thu hwnt, yn rôl strategol y gall Llywodraeth Cymru ei chwarae’

Mae yna enghreifftiau gwych o waith da gyda phobl ifanc ledled Cymru. I rannu’r enghreifftiau hyn o arfer da a dangos yr effaith y maent yn ei chael ar fywydau pobl ifanc, fe gomisiynon ni dair ffilm fer. Yn y ffilmiau mae: Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro, Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc a Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Mae’r tri sefydliad wedi sicrhau’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, a hynny at o leiaf lefel efydd.

Yn ogystal, rydym wedi cynhyrchu ffilm gyffredinol fer. Mae’r ffilm hon yn amlinellu rhai o elfennau allweddol gwaith ieuenctid. Mae’n ddelfrydol i’w rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gobeithio y bydd y ffilmiau hyn yn ysbrydoli sefydliadau ac unigolion sydd wrthi’n cyflawni gwaith ieuenctid, ac yn gweithio gyda phobl ifanc yn fwy cyffredinol. Os gwelwch yn dda, rhannwch y ffilmiau gyda’ch cydweithwyr, eich staff ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Trosolwg

Conwy

Cwmbrân

Sir Benfro

Gweld y rhestr chwarae ar YouTube (dolen allanol)