Skip to content

Unedau Cyfeirio Disgyblion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Unedau cyfeirio disgyblion.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’n rhaid i Unedau Cyfeirio Disgyblion (UCD) fod wedi’u cofrestru â Llywodraeth Cymru.

Dylid hefyd hysbysu Llywodraeth Cymru pan fydd UCD bresennol wedi’i chau (datgofrestru). Mae cofrestru UCD yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn rhaglen arolygu Estyn.  

Nid ysgol prif ffrwd nac ysgol arbennig mohono UCD. Ar lefel gyfreithiol, math o ysgol ac addysg heblaw yn yr ysgol ydyw. Gall UCD amrywio o ran nifer y disgyblion a gaiff eu derbyn a’r mathau o ddisgyblion, hyd eu cyfnod yn yr uned, y trefniadau ar gyfer eu derbyn a’u trosglwyddo o fath arall o ddarpariaeth addysgol, ynghyd â natur y cwricwlwm a hyd y diwrnod ysgol. Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at ganllaw yr Unedau Cyfeirio Disgyblion.

I gofrestru neu ddatgofrestru UCD, llenwch y ffurflen briodol isod a’i dychwelyd i’r:

Gangen Lles Disgyblion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ.  

Fel arall gallwch anfon y ffurflen yn electronig i WELLBEINGshare@wales.gsi.gov.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses hon gallwch anfon e-bost at WELLBEINGshare@wales.gsi.gov.uk neu ffonio 029 2080 1445.