Skip to content

Defnyddio gwybodaeth am ysgolion ac adrodd ar berfformiad

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Mesur perfformiad ysgolion.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydyn ni’n cyhoeddi adroddiadau’n rheolaidd sy’n rhoi ni ddarlun o’n hysgolion ac yn monitro cynnydd deilliannau addysgol dysgwyr yng Nghymru.

Rydyn ni’n llunio adroddiadau ar sail cyfres o ddangosyddion cyson fel y gallwn dargedu cymorth yn fwy effeithiol, mesur perfformiad ein hysgolion a gweithio tuag at wella deilliannau ein dysgwyr. Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n cyhoeddi’r wybodaeth yma mewn datganiadau ystadegol cenedlaethol ar lefel genedlaethol ac ar lefel ranbarthol, mewn adroddiadau ar gyfer ysgolion unigol ac ar wefannau cyhoeddus Ystadegau Cymru (dolen allanol) a Fy Ysgol Leol (dolen allanol).

Rydyn ni’n darparu setiau data i ysgolion ac awdurdodau lleol i’w defnyddio at ddibenion hunanwerthuso. Mae disgwyl i ysgolion weithio mewn diwylliant lle maent yn adolygu eu harferion ac yn eu gwella’n barhaus. Mae hunanwerthuso’n rhan hanfodol o’r broses yma. Mae gofyn i ysgolion bennu targedau a fydd yn adlewyrchu’r blaenoriaethau a nodwyd o ganlyniad i’r broses hunanwerthuso.

Yn dilyn hyn, mae gofyn i ysgolion gyhoeddi’r wybodaeth am eu perfformiad a’u cynnydd eu hunain ar ffurf adroddiadau penodol.