Skip to content

Symudiadau wedi’u rheoli ar gyfer plant a phobl ifanc

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn argymell fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i symudiadau wedi’u rheoli pan gredir yn wirioneddol y byddai dechrau newydd yn beth buddiol i ddisgybl.

Gall symudiadau wedi’u rheoli fod yn fuddiol:

  • pan fo disgybl mewn perygl o gael ei wahardd yn barhaol ond y byddai o bosibl yn gwneud yn dda mewn amgylchedd gwahanol
  • pan mai prin yw’r llwyddiant wrth gefnogi disgybl sydd ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol
  • mae lles emosiynol disgybl yn cael ei effeithio oherwydd ei fod yn mynychu ei ysgol bresennol.

Mae ein dogfen wybodaeth wedi ei rhannu’n ddwy adran. Mae adran 1 yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â:

  • pryd mae’n briodol ystyried symudiad wedi’i reoli
  • y broses, y rolau a’r cyfrifoldebau er mwyn rheoli’r trosglwyddiad a’r broses integreiddio’n effeithiol.

Mae adran 2 yn darparu 4 o ddeunyddiau enghreifftiol ar wahân y gellir eu haddasu fel y bo’r angen.