Skip to content

Gwahardd o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gellir gwahardd plentyn o ysgol neu uned cyfeirio disgyblion os yw wedi torri polisi ymddygiad yr ysgol yn ddifrifol neu os yw’n peri risg i addysg neu les dysgwyr eraill.

Mae ein canllawiau yn rhoi cyngor ynglŷn â:

 • gwahardd dysgwyr o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion
 • y gweithdrefnau ar gyfer apelio yn erbyn gwaharddiad 
 • sut i gynnal addysg dysgwyr sydd wedi eu gwahardd.

Maent wedi eu rhannu’n 7 adran, ac mae’r rheini’n ymdrin â:

 • defnyddio gwaharddiadau
 • y weithdrefn ar gyfer gwahardd dysgwr, a rôl y pennaeth
 • cyfrifoldebau’r pwyllgor disgyblu
 • panelau apelio annibynnol
 • cyfranogiad yr heddlu ac achosion troseddol cyfochrog
 • y gweithdrefnau ar ôl gwaharddiad ac ailintegreiddio ar ôl gwaharddiad
 • arian i ddilyn dysgwyr sydd wedi eu gwahardd.

Dan adran 52(4) o Ddeddf Addysg 2002 (dolen allanol), rhaid i’r rhai sy’n penderfynu gwahardd, ac sy’n gweinyddu’r gweithdrefnau gwahardd a’r broses apelio, dalu sylw i’r canllawiau hyn. Mae’r rheini’n cynnwys:

 • penaethiaid
 • athrawon sy’n gyfrifol am uned cyfeirio disgyblion
 • cyrff llywodraethu
 • awdurdodau lleol
 • panelau apelio annibynnol.

Prosiect ymchwil ar waharddiadau anghyfreithlon

Yn dilyn yr Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb, daethom yn ymwybodol fod rhai ysgolion yn gwahardd disgyblion yn anghyfreithlon. Mae disgybl wedi ei wahardd yn anghyfreithlon os gofynnir i’w riant/gofalwr ei gadw draw o’r ysgol heb hysbysiad ffurfiol o waharddiad.

Fe wnaethom ni gomisiynu SNAP Cymru a Barnardo’s Cymru i wneud prosiect ymchwil. Roeddem am iddynt siarad gyda theuluoedd a oedd wedi mynd atynt i gael cyngor oherwydd eu bod wedi cael gwaharddiad anghyfreithlon. Nod yr adroddiad oedd:

 • darganfod pa mor aml y mae gwaharddiadau anghyfreithlon yn cael eu defnyddio fel strategaeth i reoli ymddygiad heriol
 • clywed profiadau teuluoedd sydd wedi mynd drwy waharddiadau anghyfreithlon
 • dysgu mwy am y broses o symudiadau wedi eu rheoli.

Lawrlwytho Dogfen