Skip to content

Fy Ysgol Leol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Fy Ysgol Leol.

Mae Safle Fy Ysgol Leol yn ddarparu data am berfformiad ysgolion ar gyfer rhieni ac eraill sydd â diddordeb.

Fe’i datblygwyd drwy ymgynghori â phartneriaid allweddol.

Mae’r safle yn anelu at gyflwyno’r wybodaeth mewn fformat clir a syml. Dangosir y data yn ôl ysgol. Y nod yw ei gwneud yn bosibl gweld gwybodaeth o bob math am ysgol benodol, a hynny o wahanol ffynonellau.

Mae’r safle yn dangos sawl elfen o allbwn y system addysg, er enghraifft perfformiad disgyblion mewn arholiadau, ond hefyd rhywfaint o’r mewnbwn, er enghraifft cyllid. Mae modd gweld hefyd adroddiad diweddaraf Estyn ar gyfer eich ysgol.

Gall sawl ffactor effeithio ar berfformiad ysgol. Un o’r prif ffactorau yw tlodi. Mae nifer o ffyrdd o fesur amddifadedd cymdeithasol, ond y dull sy’n cael ei dderbyn yn gyffredinol yw data am Brydau Ysgol am Ddim. Yn gyffredinol iawn, pan fydd lefelau’r disgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim yn codi, mae lefelau perfformiad yn gostwng, er bod rhai ysgolion yn perfformio’n gyson well nag eraill sydd â lefelau tebyg neu is o ddisgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim.

Dylid nodi y gall perfformiad ysgolion amrywio’n fawr o flwyddyn i flwyddyn, yn dibynnu ar faint y cohortau a’r amrywiaeth o’u mewn. Dylid bod yn ofalus, felly, wrth ddadansoddi’r data.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Fy Ysgol Leol.