Skip to content

Gwybodaeth am ysgolion i rieni/gofalwyr

Dolenni perthnasol

Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.
Nid yw Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi defnyddio ei bwerau cysoni ar gyfer 2017 i 2018.
Y cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 mlwydd oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.
Mae Dechrau’n Deg yn rhan o’n Rhaglen Blynyddoedd Cynnar i deuluoedd â phlant dan 4 oed sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Prif nod y system yw nodi’r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Cewch wybod sut y gallwch gefnogi perfformiad eich plentyn yn yr ysgol.

Darllenwch yr wybodaeth allweddol ddiweddaraf drwy ein sianeli Facebook a Twitter.