Skip to content

Llywodraethu ysgolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Llywodraethu ysgolion.

Dolenni perthnasol

Mae’r canllawiau hyn yn diffinio “rhiant”,“cyfrifoldeb rhiant” a “bod â gofal am blentyn” er dibenion Deddf Addysg 1996 ac yn cynghori ysgolion ar sut i’w weithredu.
Yma fe welwch ein hamcanion o ran polisïau a chanllawiau i gefnogi’r addysgwyr hyn a llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllaw diwygiedig i helpu Ysgolion yng Nghymru i sefydlu gweithdrefnau cwyno effeithiol.
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi help a chymorth i gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol i weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff.
Y cynllun datblygu ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae’n pennu’r camau gweithredu y bydd ysgol yn eu cymryd i wella deilliannau i ddysgwyr.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae cyrff llywodraethu’n allweddol er mwyn arwain ysgol yn effeithiol.

Mae tua 23,000 o lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru, un o’r grwpiau gwirfoddol mwyaf.  Mae ganddynt rôl hanfodol o ran cynnal gwelliant parhaus, rhoi cefnogaeth a her i’r pennaeth ac i uwch dîm rheoli’r ysgol a’u gwneud yn atebol drwy osod targedau heriol i’r ysgol a monitro’r gwaith a wneir i fodloni pob un.

Ar y naill law, mae’u gwaith yn heriol ond ar y llall mae’n waith sy’n rhoi boddhad mawr.

Rydym am i Gymru fod yn genedl sydd â dyheadau uchel iawn ar gyfer ein dysgwyr, waeth beth fo’u cefndir. Rydym wedi gosod tair blaenoriaeth sef gwella lefelau llythrennedd a rhifedd a lleihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad disgyblion mewn llythrennedd a rhifedd. Mae Llywodraethwyr Ysgolion yn hanfodol bwysig er mwyn gwireddu’r uchelgais hwn. Rydym yn benderfynol o sicrhau bod gan y cyrff llywodraethu’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnynt i fod yn effeithiol.

Rydym hefyd yn benderfynol o alluogi awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion i fwrw ymlaen ag opsiynau strwythurol megis ffedereiddio, a fydd yn cryfhau ysgolion ac yn cefnogi llywodraethu da.

Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraethu Ysgolion

Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraethu Ysgolion i ystyried pa mor addas at ei ddiben yw’r fframwaith llywodraethu ysgolion yng Nghymru ac argymell newidiadau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Mae copi o adroddiad y grŵp ynghlwm ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru.