Skip to content

Cynllunio, cyllid a rheolaeth ysgolion

Mae cynllunio, cyllid a rheolaeth ysgolion yn hanfodol i ddarparu amgylchedd dysgu llwyddiannus. Mae’r adran hon yn gartref i’r polisïau sy’n cefnogi’r gwaith hwn.

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn gyfrifol am gynllunio, trefniadaeth a chyllid ysgolion a gynhelir yn eu hardal.

Mae angen i awdurdodau lleol sicrhau bod ganddynt y nifer gywir o ysgolion o’r math a’r maint cywir yn y lleoliadau cywir i ddiwallu anghenion y disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth cyn-16 mewn ysgolion yng Nghymru drwy setliad refeniw llywodraeth leol.

Daw’r cyllid ar gyfer y ddarpariaeth ôl-16 ar ffurf grant gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn darparu cyllid cyfalaf i ysgolion er mwyn gwella ansawdd yr amgylchedd dysgu i blant a phobl ifanc.