Skip to content

Bwyta’n iach mewn ysgolion a gynhelir

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 yn nodi’r math o fwyd a all gael ei ddarparu gan ysgolion a’r bwyd na all gael ei ddarparu ganddynt.

Mae’r ddeddfwriaeth (dolen allanol) yn amlinellu’r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn gweini bwyd maethlon i ddysgwyr, gan gynnwys:

  • Peidio â chaniatáu i ysgolion weini melysfwyd (fel siocled a melysion) a byrbrydau sawrus (fel creision)
  • Sicrhau bod ysgolion yn darparu rhagor o ffrwythau a llysiau
  • Cyfyngu ar nifer y weithiau y caiff cynhyrchion cig a thatws eu coginio mewn brasterau ac olewon bob wythnos
  • Gweini diodydd iach yn unig, fel dŵr a llaeth.

Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn nodi pa fwyd a all gael ei weini fel rhan o’n cynllun Brecwast am ddim mewn Ysgolion Cynradd.

Ceir canllawiau statudol ar gyfer ysgolion, arlwywyr ysgolion ac awdurdodau lleol ar Dysgu Cymru (dolen allanol). Yn ogystal, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) (dolen allanol) wedi paratoi gwybodaeth atodol ar gyfer cyrff llywodraethu a chlybiau ar ôl ysgol a hefyd ganllawiau i gynorthwyo â’r gwaith o gasglu tystiolaeth a dadansoddiadau maeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch bwyta’n iach mewn ysgolion a gynhelir, cysylltwch â wellbeingshare@llyw.cymru.