Skip to content

Prydau ysgol am ddim

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gallai plant a phobl ifanc sy’n mynychu’r ysgol yn amser llawn fod â hawl i brydau ysgol am ddim (FSM).

Gallai eich plentyn fod â hawl i brydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau/taliadau cymorth canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
  • Credyd Treth Plant, cyn belled nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eich incwm blynyddol yn uwch nag £16,190
  • Elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Gwaith am gyfnod ychwanegol – y taliad y gallai rhywun ei dderbyn am bedair wythnos arall ar ôl iddynt fynd heibio trothwy’r Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol.

Gall pobl ifanc sy’n cael Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceiswyr Gwaith fod yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim drwy eu hawl eu hun.

Bydd angen i’ch plentyn fod yn mynychu’r ysgol yn amser llawn, a all gynnwys dyddiau llawn mewn meithrinfa a myfyrwyr chweched dosbarth. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a’i hanfon i’r awdurdod lleol fel y gall eich plentyn dderbyn prydau ysgol am ddim. Mae’r ffurflen hon ar gael fel arfer gan ysgol eich plentyn.

Nid yw pobl ifanc sy’n mynychu Sefydliadau Addysg Bellach yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Eto i gyd, gallwch gysylltu â Swyddog Cymorth i Fyfyrwyr y Sefydliad i dderbyn gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael â chostau prydau bwyd.  

Ffactorau sy’n effeithio ar nifer y disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim

Mae llawer yn ofni nad yw rhai plant a phobl ifanc yn dewis derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd stigma. Rydym wedi llunio adroddiad (dolen allanol) mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  sy’n pwyso a mesur nifer o ffactorau sy’n effeithio ar nifer y disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ac sy’n awgrymu atebion posibl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch prydau ysgol am ddim, cysylltwch â wellbeingshare@cymru.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cwestiynau cyffredin (Maint ffeil: 39KB)