Skip to content

Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysgu plant difreintiedig.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn dymuno gweld pob plentyn, ni waeth beth yw ei gefndir, yn cael pob cyfle posibl i gyflawni ei botensial.

Yn anffodus, mae llawer o blant sy'n derbyn gofal yn parhau i beidio â chael y gefnogaeth y mae arnyn nhw ei hangen ac y maen nhw'n ei haeddu.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn, rydym wedi cyhoeddi ein strategaeth 'Gwella Uchelgais a Chyrhaeddiad Addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru'  â'r diben o godi lefel cyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal.

Mae hwn yn strategaeth ar y cyd rhwng yr Adran Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac roedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus cyflawn.

Yn ogystal â hyn, mae'r strategaeth wedi'i seilio ar waith ymgysylltu penodol â rhanddeiliaid. Trefnwyd hyn drwy'r Rhwydwaith Maethu a Voices From Care a gyflwynodd sylwadau gofalwyr maeth a phlant sy'n derbyn gofal ynglŷn ag addysg. Cyfeiriwyd hefyd at waith ymchwil a wnaed gan CASCADE ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yn y strategaeth.

Mae'n nodi lle mae angen gwneud mwy i gefnogi cyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal, yn bennaf felly'r plant o oedran ysgol gorfodol, ond mae hefyd yn cynnwys pontio i addysg bellach ac uwch.

Mae cynllun gweithredu'n mynd law yn llaw â'r strategaeth. Mae hwn yn datgan ein hymrwymiad i wella deilliannau addysgol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal fesul thema. Mae hefyd yn cynnwys amserlen ar gyfer camau penodol i'w cymryd gan Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid allweddol.

Cewch wneud cais am yr adroddiad a luniwyd o ganlyniad i'r digwyddiadau ymgynghori â'r cyhoedd a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2015. E-bostiwch LACstrategy@llyw.cymru i gael copi.

Mae ein canllaw 'Gwneud gwahaniaeth' i lywodraethwyr, penaethiaid, athrawon ac awdurdodau lleol ar gael ar ein gwefan Dysgu Cymru.