Skip to content

Ysgolion yng Nghymru yn gweithredu fel sefydliadau sy’n dysgu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r model Cymru ar gyfer ‘ysgolion sy'n gweithredu fel sefydliadau sy’n dysgu’ yn cefnogi ysgolion i ddatblygu diwylliant dysgu proffesiynol trwy rannu gwybodaeth a phrofiad gydag ysgolion eraill. Bydd ymgysylltu â'r model yn ysbrydoli dulliau newydd o ddysgu proffesiynol ac yn cefnogi ysgolion i roi’r cwricwlwm newydd ar waith yn llwyddiannus.

Beth sy'n digwydd?

Mae datblygu diwylliant dysgu llewyrchus mewn ysgolion ac mewn rhannau eraill o’r system addysg ledled Cymru yn hanfodol ar gyfer rhoi’r cwricwlwm newydd ar waith yn llwyddiannus.

Mae gwaith ymchwil rhyngwladol yn dangos bod gan ysgolion fel sefydliadau dysgu (SLO) y gallu i addasu'n brydlon i newid ac i archwilio ffyrdd newydd o wella'r dysgu ar gyfer pob dysgwr.

Mae SLO yn rhan allweddol o strategaethau addysgol, neu wedi bod yn rhan ohonynt, a hynny mewn gwledydd ar draws y byd, fel yr Iseldiroedd, Norwy a Singapôr. Mae datblygu ysgolion yng Nghymru fel sefydliadau dysgu yn rhan o ddiwygiadau ehangach sydd wedi’u nodi yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl (2017–2021), ein cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer addysg.

Ein nod yw datblygu'r holl ysgolion yng Nghymru fel sefydliadau dysgu. Mae hyn yn allweddol ar gyfer symbylu’r gallu i arloesi a’r newid rydym am ei weld, ac i ddatblygu diwylliant dysgu proffesiynol yn ein holl ysgolion er mwyn rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith ac, yn y pen draw, i gyflawni cenhadaeth ein cenedl ar gyfer pob dysgwr.

Pam bod hyn yn newid?

Am ddegawdau, mae gwledydd ar draws y byd wedi bod yn ceisio addasu eu systemau addysg cynyddol gymhleth ar gyfer cyfnodau o newid.

Y dyddiau hyn, mae ysgolion yn cael eu hannog i ddysgu’n gyflym, ac mae’n rhaid i athrawon ddod yn ‘weithwyr gwybodaeth’ er mwyn delio’n effeithiol â'r pwysau cynyddol sy’n ymwneud ag amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein proffesiwn yn cael ei gefnogi'n llawn fel bod yr holl ymarferwyr addysg yn barod i gyflawni'r cwricwlwm newydd yn llwyddiannus drwy weithio mewn amgylchedd ysgol cefnogol ac ysgogol sy’n gweithredu fel sefydliad dysgu.

Sut mae hyn yn digwydd?

Mae model ysgolion fel sefydliadau dysgu ar gyfer Cymru wedi cael ei ddatblygu gan grŵp peilot sy'n cynnwys cynrychiolwyr o ysgolion arloesi, consortia rhanbarthol, Estyn, yr Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, ac fe gafwyd cefnogaeth dechnegol gan yr OECD.

Cafodd y gwaith datblygu ei lywio gan Bapur Gwaith Addysgol OECD-UNICEF, What makes a school a learning organisation? (Gwefan allanol - saesneg yn unig)

Mae’r model SLO yn rhan hollbwysig o ddiwygiadau addysgol Cymru. Mae’r model yn canolbwyntio ar gyflawni saith dimensiwn, gan dynnu sylw at uchelgeisiau'r ysgolion, a'r prosesau y mae'n rhaid eu cyflawni er mwyn dod yn sefydliadau dysgu. Mae pob dimensiwn yn rhan annatod o’r pedwar pwrpas, ac mae llesiant wrth galon pob un.

Buddion

Mae'r model yn rhoi canllawiau ymarferol ar sut gall staff ysgol ddysgu gyda’i gilydd neu ar wahân er mwyn troi eu hysgolion yn sefydliadau dysgu.

Mae SLO yn ddull lle gall ysgolion hunanwerthuso yn erbyn y saith dimensiwn fel rhan annatod o’u hunanwerthusiadau, a defnyddio’r canlyniadau fel sylfaen i gynlluniau ar gyfer datblygu’r ysgol a thystiolaeth i gefnogi arolygiadau Estyn.

Yn y dyfodol, bydd y model SLO yn rhan annatod o asesiadau a threfniadau atebolrwydd.

Y camau nesaf

O dymor yr hydref 2017 ymlaen, bydd consortia rhanbarthol ac ysgolion sydd wedi’u nodi fel ‘galluogwyr cynnar’ yn codi ymwybyddiaeth o’r model SLO ymhlith rhwydwaith ehangach o ysgolion.

Bydd ysgolion yn cael eu hannog i ddechrau archwilio'r dimensiynau SLO er mwyn gwella eu gallu i ddeall y cwricwlwm newydd, a'i gyflwyno yn eu sefydliadau eu hunain a thu hwnt.

Dyddiadau pwysig

Tymor yr hydref 2017

Beth - Model SLO ar gyfer Cymru ar gael
Pryd - Cynhadledd Addysg Genedlaethol Llywodraeth Cymru 23 Tachwedd
Sut - Codi ymwybyddiaeth o'r model SLO, a gefnogir gan gonsortia rhanbarthol
Adnoddau - Model Ysgolion Rhyngweithiol fel sefydliadau dysgu

Tymor yr haf 2018

Beth - Lansio pecyn cymorth a chanllawiau
Pryd - Cynhadledd Ryngwladol Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â'r OECD
Sut - Arddangos arferion SLO rhagorol ledled Cymru
Adnoddau - Canllaw a phecyn cymorth ar gyfer ysgolion

Tymor yr hydref 2018

Pob ysgol yn datblygu fel sefydliadau dysgu, ac yn cael eu cefnogi drwy'r broses newid gan gonsortia rhanbarthol a’r rheini sydd wedi rhoi’r dull SLO ar waith yn gynnar.

Blog cwricwlwm I Gymru

Cymerwch ran yn y sgwrs a chewch wybod am ddatblygiadau SLO trwy ein blog Cwricwlwm i Gymru.

Contact us

SLO@llyw.cymru