Skip to content

Anghenion dysgu ychwanegol / Anghenion addysgol arbennig

Gwybodaeth i gefnogi dysgwyr rhwng 0-25 oed ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), anghenion addysgol arbennig (AAA) ac anawsterau a/neu anableddau dysgu (AAD).

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn bwriadu cyflwyno'r term ‘anghenion dysgu ychwanegol’ yn lle'r termau ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘anawsterau a/neu anableddau dysgu’

Disgwylir i'r Ddeddf ddod i rym o fis Medi 2020 a bydd y cyfnod gweithredu yn para tan 2023.  Tan hynny, rhaid i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â dyletswyddau a roddwyd iddynt gan Ddeddf Addysg 1996 a'r Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.  Ble’r ydym yn cyfeirio at y system newydd I’w gyflwyno gan y Ddeddf, byddwn yn defnyddio'r term 'anghenion dysgu ychwanegol' neu ‘ADY’.