Skip to content

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cymwysterau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Meta-fframwaith hollgynhwysol yw Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) sydd wedi’i gynllunio i roi mwy o eglurdeb i’r system gymwysterau yng Nghymru.

Mae'n cynnwys tair colofn o ddysgu - addysg uwch (AU), cymwysterau rheoleiddiedig sy'n cynnwys cymwysterau galwedigaethol a chyffredinol, ac yng Nghymru, Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd (DGOSA).

Mae FfCChC:

  • yn gyfrwng galluogi yng nghyswllt polisïau a nodau economaidd a sgiliau Llywodraeth Cymru
  • yn cynnig fframwaith cymwysterau cenedlaethol i ddysgwyr yng Nghymru o bob oedran a gallu
  • yn darparu un ffordd gyffredin o fesur yr hyn a gyflawnir wrth ddysgu
  • yn cefnogi cydnabod credydau a chymwysterau ar bob lefel, gan alluogi dysgwyr i ddatblygu
  • yn hwyluso darparwyr i fynegi llwybrau datblygu sy’n hawdd eu deall ac yn drosglwyddadwy ac yn gyson o fewn Ewrop a’r gymuned Ryngwladol ehangach.
Mae FfCChC yn cwmpasu amrywiaeth o gredyd a chymwysterau y gellir eu dyfarnu i ddysgwyr sy’n ymgymryd ag ystod eang o ddysgu, gan gynnwys hyfforddiant cyffredinol a galwedigaethol.

Er mwyn cael eu cydnabod o fewn FfCChC, rhaid i’r ddarpariaeth ddysgu gael ei datblygu yn unol â'i Egwyddorion Lefel Uchel.

Mae FfCChC yn cael ei reoli gan bartneriaeth weithredol strategol sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Cymwysterau Cymru.

Mae FfCChC yn cyd-fynd â Fframwaith Cymwysterau Ewrop.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â cqfw.enquiries@llyw.cymru

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Sgiliau i Ewrop.