Skip to content

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cymwysterau Cymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ar 21 Medi 2015 cafodd corff newydd o'r enw Cymwysterau Cymru ei sefydlu i reoleiddio cymwysterau yng Nghymru, a chafodd swyddogaethau Gweinidogion Cymru, sy'n ymwneud â rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru, eu diddymu.

Argymhellodd yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru y dylai fod gan Gymru awdurdod cymwysterau annibynnol, sy'n gweithredu hyd braich o'r llywodraeth, er mwyn cryfhau a symleiddio'r system gymwysterau yng Nghymru.

Dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, mae Cymwysterau Cymru'n cael ei sefydlu'n gorff rheoleiddiol annibynnol i Gymru.  Prif nodau'r corff yw:

  • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn llwyddo'n effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Bydd Gweinidogion Cymru yn parhau i fod yn gyfrifol am bolisïau sy’n ymwneud â chymwysterau.  Yn awdurdod annibynnol ac arbenigol yng Nghymru ar gymwysterau, bydd Cymwysterau Cymru’n cynnig tystiolaeth, gwaith ymchwil a chymorth.

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi grant blynyddol i Gymwysterau Cymru.  Mae'r llythyr am y dyraniad grant yn amlinellu'r meysydd polisi addysg hynny y dylai Cymwysterau Cymru fod yn ymwneud â nhw, ac y byddai Gweinidogion Cymru yn dymuno i Gymwysterau Cymru eu cynghori amdanynt yn ystod y flwyddyn gyntaf.  Yn unol â'r Ddeddf, a bwriad Gweinidogion Cymru y bydd Cymwysterau Cymru yn gweithredu'n annibynnol, nid yw'r llythyr am y dyraniad grant yn pennu gwaith nac amcanion y corff.
Mae modd lawrlwytho'r llythyr am y dyraniad grant ar gyfer 2015-16 o'r dudalen hon.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am waith Cymwysterau Cymru, ewch i'w gwefan.