Skip to content

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu Strwythur Gwasanaethau Addysg

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Bydd yr Adolygiad Addysg hwn yn edrych ar y modd y caiff cyllid ar gyfer addysg yng Nghymru ei ddyrannu i ysgolion, colegau a phrifysgolion.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r dudalen hon yn cynnwys manylion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu Strwythur Gwasanaethau Addysg. Aeth y grŵp ati i ystyried a yw’r strwythurau addysg yn hybu ac yn cefnogi darparu gwasanaethau gwerth gorau i ddinasyddion Cymru, a bydd yn edrych ar y system gyfan dros y tymor hir. Roedd yn cydredeg â rhaglen yr Adolygiad o Adnoddau Rheng Flaen gan gysylltu â’r gwaith hwnnw a bod yn elfen o her allanol.

Sefydlodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu Strwythur Gwasanaethau Addysg i gydredeg â rhaglen yr Adolygiad o Adnoddau Rheng Flaen, gan gysylltu â’r gwaith hwnnw a seiliwyd i raddau helaeth ar y gweithgaredd oedd eisoes ar waith.  

Roedd y canlynol yn aelodau o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen:

Cadeirydd:

  • Vivian Thomas (Pennaeth cyntaf Ysgol Gyfun Gŵyr a Phennaeth cyntaf Ysgol Gyfun Birchgrove.  Cyn-gyfarwyddwr Corfforaethol Adran Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac ymgynghorydd arbenigol ar yr Adolygiad Strategol o addysg yng Ngogledd Iwerddon a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2006 ac a gadeiriwyd gan Syr George Bain).

Aelodau’r Grŵp:

  •  Wil Edmunds OBE (cyn-Bennaeth Coleg Glannau Dyfrdwy a chyn-Gadeirydd ACCAC (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru));
  • Bethan Guilfoyle CBE (Pennaeth Ysgol Gyfun Treorci sydd ar hyn o bryd ar secondiad rhan-amser i adran addysg awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf);
  • Dr Tim Williams (Sylfaenydd cwmni ymgynghorol Publicani sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau yn y DU ac Awstralia. Cyn-athro ac mae wedi cael ei alw i’r bar gan y Deml Fewnol, Llundain ac mae wedi gweithio i Undeb Cenedlaethol yr Athrawon);
  • Dr Brett Pugh (Prif Swyddog Addysg Cyngor Dinas Casnewydd ac mae ei brofiad blaenorol yn amrywio o fod yn ddarlithydd mewn Addysg Uwch a gweithio am 10 mlynedd fel Athro Ysgol Gynradd).

Aeth y grŵp ati i ystyried yr achos dros newid y strwythurau gwasanaeth presennol a’r trefniadau llywodraethu, gan ystyried yn benodol pa wasanaethau addysg:

  • y dylid eu cynnig ar lefel genedlaethol;
  • y dylid eu darparu ar lefel consortia rhanbarthol;
  • y dylid eu darparu ar lefel awdurdod lleol;
  • y dylid eu datganoli i ddarparwyr, gan gynnwys ysgolion neu glystyrau o ysgolion;
  • y dylid eu darparu ar y sail ofodol neu drefniadaethol orau bosibl arall.

Hefyd, gofynnwyd i’r grŵp glustnodi’r goblygiadau ar gyfer ariannu, cynllunio a llywodraethu gwasanaethau sy’n codi o’r pwyntiau uchod.

Cydgysylltodd y Grŵp ei waith gydag astudiaeth annibynnol y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar ddarparu gwasanaethau sydd ar hyn o bryd yn cael eu darparu gan awdurdodau lleol Cymru.