Skip to content

Adolygiad o’r Gost o Weinyddu’r System Addysg yng Nghymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd yr Adolygiad Addysg hwn yn edrych ar y modd y caiff cyllid ar gyfer addysg yng Nghymru ei ddyrannu i ysgolion, colegau a phrifysgolion. Cynhelir yr adolygiad mewn dau gam. Cafodd yr adroddiad ar gam cyntaf yr adolygiad ei gyflwyno ym mis Mai 2010. Mae’r adroddiad yn pennu gwahanol gyfleoedd allweddol a gafodd eu hystyried ymhellach drwy’r Adolygiad o Adnoddau Rheng Flaen. Amgaeir adroddiad ar y cynnydd a gyflawnwyd flwyddyn ar ôl cyhoeddi ynghyd â’r camau nesaf isod.

Ar 18 Ionawr, cyhoeddodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes ei fod wedi comisiynu adolygiad annibynnol pwysig o'r gost o weinyddu addysg yng Nghymru. Cafodd adroddiad cam cyntaf yr adolygiad, a gafodd ei wneud gan y cwmni ymgynghori PricewaterhouseCoopers, ei gyflwyno ym mis Mai 2010 ac aethpwyd i’r afael â’i ganfyddiadau drwy’r Adolygiad o Adnoddau Rheng Flaen.

Mae’r gwaith hwn yn ceisio pennu cyfleoedd ar gyfer ailgyfeirio cyllid i’r rheng flaen ac mae’n cyd-fynd yn llwyr ag adolygiad ehangach Beecham o wasanaethau cyhoeddus.

Diben yr adolygiad oedd newid ffocws y buddsoddiad mewn addysg er mwyn sicrhau bod rhagor o arian yn cyrraedd y rheng flaen.

Mae’r Prif Weinidog ynghyd â’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yr un mor awyddus â’r Gweinidog Addysg i symleiddio’r system ariannu addysg.