Skip to content

Adolygiadau a gomisiynwyd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Mae adolygiadau polisi yn galluogi Llywodraeth Cymru i graffu ar bolisïau presennol. Caiff y rhain eu cynnal gan arbenigwyr annibynnol fel rheol.

Mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu adolygiadau mewnol ac allanol er mwyn cyfrannu at benderfyniadau ynghylch llunio polisïau a'u hatgyfnerthu. Mae'r adolygiadau yn amrywio o ran maint, cymhlethdod ac amserlenni. Mae ymarferwyr profiadol ac arbenigwyr o fewn y maes pwnc yn gweithio ar yr adolygiadau hyn.  

Yn aml caiff adolygiadau eu sefydlu fel 'Grwpiau Gorchwyl a Gorffen'. Caiff y grwpiau hyn eu sefydlu drwy geisio enwebiadau oddi wrth bartïon â diddordeb yn y maes a'r prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru. Paneli cynghori ad-hoc yw grwpiau gorchwyl a gorffen a gaiff eu sefydlu ar gyfer cyflawni tasg benodol, llunio adroddiad ac yna maent yn dirwyn i ben. Gwaith tymor byr y maent yn ymdrin ag ef gan amlaf, ac mae'n dueddol o fod yn waith penodol iawn.

Y broses bontio rhwng yr ysgol ac addysg bellach i bobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig - adroddiad terfynol

03/03/16
Pontio i bobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig, anawsterau a/neu anableddau dysgu.
 

Darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog ar draws Cymru

06/01/16
Adolygiad i nodi’r ddarpariaeth a gynigir i Ddisgyblion Mwy Galluog a Thalentog (MAT) yng Nghymru ar hyn o bryd.
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Mathemateg - adroddiad ac argymhellion

16/12/15
Argymhellion ar sut i wella addysgu a dysgu mathemateg yng Nghymru.
 

Grŵp gorchwyl a gorffen ar wasanaethau cerdd yng Nghymru

02/07/15
Gwelir yn yr adroddiad hwn ganfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen a alwyd ynghyd i edrych ar rôl gwasanaethau cerdd awdurdodau lleol wrth gefnogi ysgolion i ddarparu addysg cerdd o’r radd flaenaf.
 

Addysgu athrawon yfory

05/03/15
Cyhoeddi adroddiad yr Athro John Furlong ar ddyfodol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.
 

Un iaith i bawb: adolygiad o Gymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4

14/05/14
Ym mis Gorffennaf 2012, sefydlodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Grŵp i adolygu Cymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 ac i ystyried sut i godi safonau a lefelau cyrhaeddiad yn y pwnc.
 

Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru

14/03/14
Ein hymateb i'r adroddiad annibynnol gan yr Athro Dai Smith.
 

Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion

02/12/13
Gwnaeth y Grŵp Adolygu 24 o argymhellion ar ddyfodol rhaglen Cymraeg i Oedolion.
 

Adolygiad o Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yng Nghymru

07/10/13
Mae adroddiad Adolygiad o Hyfforddiant Cychwynol Athrawon yng Ngymru ar Datganiad Ysgrifenedig sy’n cynnwys ymateb i’r argymhellion wedi cael ei gyhoeddi.
 
Llythrennedd Corfforol - dull Cymru gyfan ar gyfer cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ymysg plant a phobl ifanc

Llythrennedd Corfforol - dull Cymru gyfan ar gyfer cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ymysg plant a phobl ifanc

01/08/13
Rhoddodd Llywodraeth Cymru gyfle i’r Grŵp lunio adroddiad a oedd yn adlewyrchu agwedd flaengar ac a oedd yn cynnwys llawer o dystiolaeth o arfer da rhyngwladol.
 
Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu: dysgu yn y Gymru ddigidol

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Annibynnol ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth

29/03/12
Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i'w arwain.
 

Adolygiad o’r Gost o Weinyddu’r System Addysg yng Nghymru

29/06/11
Bydd yr Adolygiad Addysg hwn yn edrych ar y modd y caiff cyllid ar gyfer addysg yng Nghymru ei ddyrannu i ysgolion, colegau a phrifysgolion. Cynhelir yr adolygiad mewn dau gam. Cafodd yr adroddiad ar gam cyntaf yr adolygiad ei gyflwyno ym mis Mai 2010. Mae’r adroddiad yn pennu gwahanol gyfleoedd al ...
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu Strwythur Gwasanaethau Addysg

28/06/11
Mae’r dudalen hon yn cynnwys manylion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu Strwythur Gwasanaethau Addysg. Aeth y grŵp ati i ystyried a yw’r strwythurau addysg yn hybu ac yn cefnogi darparu gwasanaethau gwerth gorau i ddinasyddion Cymru, a bydd yn edrych ar y system gyfan dros y tymor hir. Roe ...
 

Adolygiad Annibynnol o Drefniadau Llywodraethu ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

13/05/11
Sefydlodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes banel adolygu arbenigol i ymchwilio i wahanol fodelau llywodraethu ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach yng nghyd-destun yr amgylchedd economaidd-gymdeithasol presennol.