Skip to content

Arweiniad a gwybodaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Cynllun gweithredu addysg wledig

11/10/18
Y camau yr ydym yn eu cymryd i gefnogi addysg wledig fel rhan o genhadaeth ein cenedl.
 

Y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar

23/03/18
Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.
 

Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol

20/12/17
Trosolwg o rolau a chyfrifoldebau, yn ymwneud â rheoli presenoldeb, pawb sy’n rhan o’r gwaith o addysgu plant a phobl ifanc.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion

08/12/17
Mae’r adroddiad yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd o 2016 - 2017.
 

Dyfodol byd-eang – cynllun i wella a hyrwyddo ieithoedd tramor modern yng Nghymru

05/12/17
Mae’r cynllun pum mlynedd yn nodi sut y byddwn yn cydweithio â’r consortia addysg rhanbarthol a phartneriaid allweddol i helpu dysgwyr yng Nghymru i gyfathrebu’n effeithiol mewn ieithoedd eraill a gwerthfawrogi diwylliannau eraill.
 

Canllawiau ar gyfer presenoldeb yn yr ysgol a gwyliau crefyddol 2017 i 2018

04/12/17
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau cyffredinol i helpu penaethiaid benderfynu a ddylid awdurdodi absenoldeb i disgyblion ar gyfer defodau crefyddol.
 

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

30/11/17
Mae ein hymateb i'r arolwg ar gael erbyn hyn.
 

Ceisiadau i roi pwerau dyfarnu graddau: canllawiau a meini prawf ar gyfer ymgeiswyr yng Nghymru

07/02/17
Gweithdrefnau ar gyfer gwneud ceisiadau i roi pwerau dyfarnu graddau (graddau sylfaen, graddau a addysgir a graddau ymchwil) i sefydliadau yng Nghymru.
 

Ariannu Ôl-16 i ddysgwyr sydd ag anhawsterau dysgu mewn colegau arbenigol

26/01/17
Diogelu darpariaeth i ddysgwyr sydd ag anhawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.
 
Canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

Cyfarfodydd rhieni: canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

21/09/16
Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn darparu ar gyfer trefniadau newydd sy’n golygu y gall rhieni gyflwyno deiseb i gael cyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol, a hynny hyd at deirgwaith y flwyddyn.
 

Canllawiau rheoli gwybodaeth i ysgolion

17/08/16
Cyngor ac arweiniad i ysgolion ynghylch storio gwybodaeth o fewn y platfform Hwb.
 

Y Ddeddf Llywodraethu a Gwybodaeth Addysg Bellach ac Uwch Cymru 2014

08/08/16
Adolygiad o weithrediad y Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014.
 

Dynodi yn sefydliad o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

29/02/16
Rhaid i ddarparwyr sy’n dymuno cael eu dynodi’n sefydliadau at ddiben Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gyflwyno cais ysgrifenedig i Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen gais isod, a gan ddefnyddio’r canllawiau i’w helpu.
 

Gwrthsafiad a pharch - datblygu cydlyniant cymunedol 2015

12/01/16
Diben y canllawiau diweddaraf hyn, a'r adnodd sy'n gysylltiedig â nhw, yw cefnogi datblygu cydlyniant cymunedol ac atal eithafiaeth mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill yng Nghymru.
 

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

19/11/15
Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae mewn addysg.
 

Dysgwyr sydd wedi cael eu gwahardd o’r ysgol

22/10/15
Canllawiau gall ysgolion eu cynnig i ddysgwyr ar ôl iddynt gael eu gwahardd.
 

Ffydd mewn addysg

15/09/15
Mae’r ddogfen hwn yn darparu trosolwg o'r sefydliad a rôl ysgolion â chymeriad crefyddol dynodedig yn y system addysg.
 

Safonau a argymhellir ar gyfer hidlo’r we yn ysgolion Cymru

29/06/15
Bydd y safonau hyn yn rhoi’r cyfle i athrawon addysgu disgyblion ynghylch ymddygiad ar-lein diogel, cyfrifol ac ystyriol.
 

Memorandwm Ariannol ar gyfer sefydliadau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch sy'n darparu addysg bellach yng Nghymru

10/03/15
Ein hamodau ar gyfer darparu grantiau neu gymorth grant i sefydliadau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch sy'n darparu addysg bellach yng Nghymru.
 

Cod Ymarfer archwilio addysg Bellach

10/03/15
Canllawiau ar ofynion archwilio ar gyfer cyrff llywodraethu Sefydliadau Addysg Bellach, yn unol â'n hamodau cyllid.
 

Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru

02/03/15
Cynllun gweithredu i Gymru yn ceisio codi lefel cyrhaeddiad drwy greadigrwydd, cynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion, a helpu athrawon ac ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu sgiliau.
 

Addysg rhyw a chydberthynas mewn ysgolion - Asesiad sgrinio

03/02/15
Cyhoeddwyd yr asesiad sgrinio hwn yn 2010 ar gyfer y canllawiau Addysg rhyw a chydberthynas mewn ysgolion.
 

Hawliau plant i wneud apêl neu hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – canllawiau statudol i awdurdodau lleol

22/12/14
Mae Mesur Addysg (Cymru) 2009 yn rhoi’r hawl i blant a phobl ifanc ddwyn achos cyfreithiol gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) eu hunain.
 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

26/11/14
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar ddarpariaeth STEM i ddysgwyr 3 i 19 oed yn ysgolion a cholegau Cymru.
 

Arferion cyfredol ar ddefnyddio llefydd gwag mewn ysgolion

01/10/14
Gwybodaeth ac enghreifftiau am arferion cyfredol ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff ac unigolion eraill sydd â diddordeb yn y maes.
 

Cod Trefniadaeth Ysgolion

27/08/14
Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gorfodi gofynion ac yn darparu canllawiau mewn perthynas â chynigion trefniadaeth ysgolion.
 
Rheoli asbestos mewn ysgolion

Rheoli asbestos mewn ysgolion

28/05/14
Mae’n hanfodol bod y tîm sy’n rheoli’r ysgol yn ymwybodol o’i ddyletswydd o ran rheoli asbestos.
 
Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

05/03/14
Sut y gall cyrff sefydledig a chyrff llywodraethu ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol waredu tir neu eiddo sydd wedi eu darparu neu eu gwella ar draul arian cyhoeddus.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
O Fedi 2019 bydd pob myfyriwr sy'n cychwyn ar raglenni AGA  yn destun i safonau proffesiynol newydd. Mae'r fersiwn ddiwygiedig o'r 'llawlyfr canllawiau ‘dod yn athro cymwysedig’ yn disodli cylchlythyr rhif: 41/2006. Mae'r cylchlythyr hwn ond yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n dec ...
 
Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

13/11/13
Canllawiau ar ymgynghori â dysgwyr yr effeithir ar eu hysgol gan gynnig yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion.
 

Cynnig trefniadaeth ysgolion – gwybodaeth i blant a phobl ifanc

04/10/13
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth i blant am y camau mae ALlau yn gorfod eu cymryd cyn gwneud newidiadau i’w hysgolion.
 

Rheoli perfformiad i benaethiaid, athrawon ac athrawon digyswllt

17/06/13
Daeth Rheoliadau Gwerthuso Athrawon (Cymru) 2011 i rym ar 1 Ionawr 2012.
 

Canllawiau i ysgolion ac awdurdodau lleol ar weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff - cylchlythyr 002/2013

31/01/13
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi help a chymorth i gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol i weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff.
 
Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

23/04/12
Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.
 

Casglu a chofnodi data am iaith gyntaf disgyblion (Ionawr 2012)

06/02/12
Am y tro cyntaf y mis Ionawr hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau casglu gwybodaeth am iaith gyntaf pob disgybl o oed ysgol gorfodol ym mhob ysgol a gynhelir drwy broses y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
 
Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

24/01/12
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol ar sut i ddarparu a chynnal cyfleusterau toiled o ansawdd da a glân ar gyfer dysgwyr.
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Y flwyddyn o’n blaenau: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

18/07/11
Mae’r llythyr hwn yn cydnabod y gwaith yr ydych wedi ymgymryd ag ef yn eich ysgol ac yn amlinellu rhai o’r materion allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Datblygiadau Polisi yn ymwneud â’r Gweithlu Ysgolion:Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc (GYPI)

27/06/11
Ceir yn y llythyr wybodaeth am y system sydd newydd ei datblygu sef Adolygu a Datblygu Ymarfer ar gyfer gweithlu'r ysgol gyfan.
 

Dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliad dalfa’r ifanc yng Nghymru – canllawiau statudol

31/03/11
Dyma ganllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gymhwyso Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009, Adran 48–52. Mae’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant plant a phobl ifanc o Gymru sydd yn nalfa’r ifanc.
 

Symudiadau wedi’u rheoli ar gyfer plant a phobl ifanc

01/03/11
Rydym yn argymell fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i symudiadau wedi’u rheoli pan gredir yn wirioneddol y byddai dechrau newydd yn beth buddiol i ddisgybl.
 

Addysgu gwleidyddiaeth mewn ysgolion

14/01/11
Mae Deddf Addysg 1996 yn gofyn i benaethiaid, cyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol sicrhau bod disgyblion yn derbyn safbwyntiau cytbwys os yw nhw’n cael eu haddysgu am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth.
 

Cau ysgolion – agor ysgolion mewn tywydd gwael eithafol

12/12/10
Mae’r ddogfen ganllawiau canlynol yn rhoi cyngor i ysgolion wrth benderfynu a ddylai ysgol gau neu aros ar agor yn ystod tywydd gwael eithafol. Cyhoeddwyd y canllaw electronig ar y cyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r canllaw yn cynnwys asesiad risg generig ...
 
Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles emosiynol mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol Mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd cynnar

07/09/10
Nod y ddogfen arfer da hon yw cynorthwyo pob ysgol a lleoliad Blynyddoedd Cynnar i hybu iechyd a lles emosiynol.
 

Coleg Gŵyr Abertawe

01/09/10
Daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn weithredol ar 20 Awst 2010. Mae Gorchymyn Diddymu wedi diddymu Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe, gan drosglwyddo’u heiddo, eu hawliau, eu rhwymedigaethau a’u staff i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe. ...
 

Dyfarnu gradd A* newydd Safon Uwch

17/02/10
Bydd haf 2010 yn gweld dyfarniadau cyntaf y manylebau Safon Uwch newydd yn ymron bob pwnc, ynghyd â dyfarnu’r radd A* newydd ar y Safon Uwch. Bydd y radd newydd hon yn gwobrwyo perfformiad eithriadol ac yn caniatáu gwahaniaethu’n well rhwng yr ymgeiswyr sy’n perfformio orau. Dyfernir y radd A* yn y ...
 

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yng Nghyfnod Allweddol 4

07/12/09
Nod y canllawiau hyn yw helpu ysgolion i sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i ddatblygu a chymhwyso ei sgiliau TGCh a bod y sgiliau hynny'n cael eu cydnabod gan gymhwyster allanol addas yn ystod Cyfnod Allweddol 4.
 
Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl

Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl

25/09/09
Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl ar gyfer Ysgolion, lleoliadau eraill lle'r addysgir plant, Darparwyr Hyfforddiant, Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach.
 

Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru

30/04/09
Mae'r ddogfen hon, gyda'r cynllun gweithredu cysylltiedig, yn pennu'r agenda ar gyfer dyfodol pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).
 

Arferion Effeithiol wrth Ddysgu ac Addysgu - Ffocws ar Addysgeg

28/04/09
Y ddogfen hon yw'r cam cyntaf at greu gweledigaeth gytun ar gyfer addysgu llwyddiannus a dysgu effeithiol ar draws pob cyfnod a sector addysg yng Nghymru.
 
Canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008

Canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008

23/03/09
Mae’r canllawiau hyn yn pennu cynnwys a gofynion y Rheoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008 a ddaeth i rym ar 31 Rhagfyr 2008.
 

Diweddariad ar y Rhaglen Athrawon Graddedig Arweiniad i’r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar Sail Cyflogaeth 2006

26/02/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth am y llwybrau trwy gyflogaeth i addysgu a fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 

Dechrau'n Deg

04/11/08
Grant penodol i awdurdodau lleol fydd Dechrau'n Deg, tan flwyddyn ariannol 2010-2011 i ddechrau. Ei nod fydd gwneud gwahaniaeth yn yr ardaloedd o dan ei ofal i gyfleoedd bywyd plant o dan 4 oed. Bydd yn ategu arian blynyddoedd cynnar y Cynllun Cymorth a'r Cyfnod Sylfaen. Bydd yn cyfrannu he ...
 

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth)(Cymru) 2007

02/09/08
Mae'r canllawiau hyn ar gyfer awdurdodau addysg lleol (AALlau) a chyrff llywodraethu ysgolion.
 

Helpu eich plentyn

14/02/08
Nid yw pob plentyn yn dysgu mathemateg ar yr un cyflymder. Y ffordd orau i helpu yw trwy sicrhau bod eich plentyn yn cadw ei hyder i ddefnyddio yr hyn y mae yn ei wybod. Mae hyder yn dibynnu ar ddeall beth maen nhw’n ei wneud a pham. Pan fydd eich plentyn yn dweud “Dydw i ddim yn gwybod sut i wneud ...
 
Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol

Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol

10/01/08
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau i gyrff llywodraethu ar ddatblygu gweithdrefnau chwythu’r chwiban ar gyfer staff ysgolion a pholisi enghreifftiol i gyrff llywodraethu ei fabwysiadu.
 

Iechyd a Lles Staff

01/01/08
Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth i athrawon am iechyd a lles.
 

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

14/11/07
Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn nodi diffiniadau a chategorïau o ysgolion yng Nghymru yn ôl yr iaith a ddefnyddir yn gyfrwng addysgu ac yn ystod gweithgarwch arferol yr ysgol.
 

Cofnodion Addysgol, Adroddiadau Ysgol a’r System Drosglwyddo Gyffredin

07/07/06
Cadw, gwaredu, datgelu a throsglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion.
 

Apelau Derbyniadau Ysgolion - Cod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru

25/10/01
Adran 84 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad Cenedlaethol gyhoeddi Cod Ymarfer sy'n cynnwys canllawiau sy'n briodol.
 

Cod Ymarfer ar Cysylltiadau AALI-Ysgol

24/10/01
Dim ond ysgolion a all wella safonau dysgu ac addysgu, ond mae`r cymorth a gânt gan yr Awdurdodau yn arwyddocaol iawn wrth sicrhau gwell canlyniadau.