Skip to content

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion: Cylchlythyr No 011/2012

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllaw diwygiedig i helpu Ysgolion yng Nghymru i sefydlu gweithdrefnau cwyno effeithiol.

Mae Adran 29 o Ddeddf Addysg 2002 yn gofyn i gyrff llywodraethu'r holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru, gan gynnwys ysgolion meithrin, sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio gyda chwynion gan rieni, disgyblion, aelodau staff, llywodraethwyr, aelodau o’r gymuned leol ac eraill. Mae hyn yn cynnwys cwynion am yr ysgol ac unrhyw gyfleusterau cymunedol neu wasanaethau mae’r ysgol yn eu darparu. Mae’r ddeddf yn gofyn hefyd i gyrff llywodraethu gyhoeddi eu gweithdrefnau cwyno. Daeth darpariaethau adran 29 i rym ar 1 Medi 2003.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori gyda rhanddeiliaid er mwyn datblygu Gweithdrefnau Cwyno ar gyfer Cyrff Llywodraethu Ysgolion yng Nghymru (Cylchlythyr 011/2012). Mae’r canllaw newydd yn cynnwys:

  • model o weithdrefn gwyno,
  • model o ffurflenni cwyno, a
  • taflenni gwybodaeth i ddisgyblion.

Mae’r taflenni wedi eu teilwra i fod yn addas ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ac wedi eu bwriadu i gynorthwyo unrhyw ddisgybl sydd am wneud cwyn.