Skip to content

Cynllunio ar gyfer Cynyddu Mynediad i Ysgolion i Ddisgyblion ag Anableddau: Cylchlythyr 15/04

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cylchlythyr hwn yn ymdrin â’r dyletswyddau a osodir ar awdurdodau lleol a chyrff sy’n gyfrifol am ysgolion i gynllunio a gweithredu ar gyfer gwella hygyrchedd i ddisgyblion ag anableddau.

Mae’r dyletswyddau’n mynnu bod:

  • awdurdodau lleol yn gweithredu strategaethau hygyrchedd
  • cyrff sy’n gyfrifol am ysgolion yn gweithredu cynlluniau hygyrchedd.

Rhaid i’r strategaethau a’r cynlluniau nodi:

  • sut bydd ysgolion ac awdurdodau lleol yn gwella ansawdd a’r graddau y gall disgyblion ag anableddau gymryd rhan lawn yn y cwricwlwm, gan gynnwys gweithgareddau y tu allan i’r ysgol ac ar ôl yr ysgol.
  • pa welliannau amgylcheddol ffisegol y mae angen i awdurdodau lleol ac ysgolion eu gwneud er mwyn cynyddu i’r eithaf fynediad at addysg, buddiannau, cyfleusterau a gwasanaethau i ddisgyblion ag anableddau.
  • sut bydd ysgolion ac awdurdodau lleol yn gwella’r ddarpariaeth o wybodaeth hygyrch  i ddisgyblion ag anableddau.
  • sut mae plant a phobl ifanc yn cael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau.