Skip to content

Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae’r canllawiau hyn yn pennu cynnwys a gofynion y Rheoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008 a ddaeth i rym ar 31 Rhagfyr 2008.

Mae’r polisi Trawsnewid wedi ei gwneud hi’n ofynnol bod yr holl ddarparwyr dysgu yn cefnogi’r polisi trwy gynllunio newid a’i roi ar waith er mwyn sicrhau bod darparwyr dysgu yn gwneud gwelliannau sylweddol i’r ddarpariaeth ddysgu y maent yn ei chynnig.

Lansiwyd y polisi a’r fframwaith ar gyfer ad-drefnu addysg ôl-16, Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ym mis Medi 2008. 

Mae’r polisi wedi herio pob ysgol, coleg, prifysgol a darparwr hyfforddiant seiliedig ar waith yng Nghymru i roi o’r neilltu drefniadau traddodiadol, cul, sefydliadol a threfnu darpariaeth ar y cyd ar draws ardal ddaearyddol. Drwy weithio fel hyn, byddai modd cael gwared ar unrhyw raglenni dysgu sy’n cael eu dyblygu a byddai modd defnyddio’r arian ar gyfer dysgu, addysgu a chynorthwyo dysgwyr. Byddai hyn yn golygu y byddai mwy o gyfleoedd dysgu ar gael i bobl ifanc ac oedolion a byddai’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn well hefyd.

Yng Nghymru, roedd y dystiolaeth yn dangos nad oedd un model cydweithio neu fodel ad-drefnu penodol y gellir ei ddefnyddio i weddnewid darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16. O ganlyniad, nid oedd y polisi’n rhoi cyfarwyddyd ynghylch sut i fynd ati i wneud newidiadau. Mae’n galw ar ddarparwyr addysg ôl-16 i ffurfio partneriaethau ar draws ardaloedd daearyddol neu sectorau sgiliau ac ar sail y dystiolaeth sydd ar gael o’r angen am ddarpariaeth, datblygu atebion lleol/rhanbarthol.

Ym mis Tachwedd 2009, cyhoeddwyd Trawsnewid, Y Siwrnai. Roedd y ddogfen yn adrodd yn ôl ar y cynnydd a wnaed o ran newid trawsnewidiol ôl-16 flwyddyn yn ddiweddarach ers lansio’r polisi Trawsnewid ac roedd y ddogfen yn rhoi manylion ynghylch camau ‘y siwrnai’ y mae rhanddeiliaid wedi eu cymryd i roi ar waith gyfnod ôl-16 y Polisi Trawsnewid. Roedd hefyd yn amlygu'r bwriad i ehangu’r Polisi Trawsnewid i gynnwys pob cam o addysg a hyfforddiant.

Mae’r Adran Addysg a Sgiliau yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid ar ddatblygu cynlluniau gweithredu effeithiol a’u rhoi ar waith er mwyn newid. Mae’r cynlluniau wedi’u rhannu’n bedwar categori: Cydweithio rhwng Addysg Bellach/Ysgolion Uwchradd a Gynhelir; Uno Pob Darpariaeth Ddysgu Ôl-16; Uno Sefydliadau Addysg Bellach ac Ad-drefnu Ardaloedd Awdurdodau Lleol.

Mae rhoi’r polisi ar waith wedi arwain at fanteision sylweddol i ddysgwyr gan ganolbwyntio ar wella lefel sgiliau pobl ifanc ac oedolion.