Skip to content

Buddion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rhwydwaith Seren.

Rydym yn buddsoddi mewn doniau’r dyfodol. Dyma sut y gall Rhwydwaith Seren helpu i gefnogi hyn.

Myfyrwyr

Os ydych wedi cael eich gwahodd i ymuno â Seren – llongyfarchiadau! Chi yw un o’r bobl ifanc fwyaf dawnus yng Nghymru. Rydych wedi gwneud yn dda iawn yn eich cyrsiau TGAU ac rydym eisiau eich helpu i gyflawni eich potensial llawn a’ch cynorthwyo â’r penderfyniadau y byddwch yn eu gwneud yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Os ydych chi’n frwd ynglŷn â phwnc penodol, byddwch yn cael cymorth ychwanegol i ymestyn eich gwybodaeth. Byddwch hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr o’r un anian sydd am ddysgu mwy a gweithio’n galed.

Os hoffech fynd i’r brifysgol, mae sicrhau lle yn golygu cystadlu â miloedd o ymgeiswyr eraill o bob rhan o’r byd. Byddwch yn cael cymorth ymarferol gyda phob agwedd ar y broses ymgeisio, er mwyn eich helpu i wneud argraff dda.

Rydych chi’n haeddu’r holl wybodaeth a chymorth sydd eu hangen arnoch i ystyried y cyfleoedd sydd ar gael i chi; bydd Rhwydwaith Seren yn helpu gyda hynny.

Rhieni a Gofalwyr

Newyddion gwych! Mae eich mab neu’ch merch yn un o’r bobl ifanc fwyaf dawnus yng Nghymru ac rydym ni’n credu bod ganddo ef/ganddi hi’r potensial i astudio yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig. Trwy fod yn rhan o Rwydwaith Seren, bydd eich plentyn yn gallu cael y cymorth gorau sydd ar gael i’w helpu i benderfynu ar ei ddyfodol.

Byddwn yn trafod dewisiadau ar gyfer prifysgol gydag ef/hi ac yn ei helpu trwy’r broses o wneud cais i brifysgol os yw’n penderfynu dilyn y trywydd hwnnw. Bydd hefyd yn cyfarfod â myfyrwyr dawnus eraill o’r ardal sydd o’r un anian, sydd hefyd eisiau gweithio’n galed ac yn frwd ynglŷn â’u hastudiaethau. Mae’r holl weithgarwch hwn yn rhad ac am ddim.

Bydd Rhwydwaith Seren yn helpu eich mab neu’ch merch i gyflawni ei botensial/photensial llawn. Fel y mae’r enw’n ei awgrymu, credwn fod eich plentyn yn seren a bydd yn cael pob cyfle i ddisgleirio!

Athrawon/Darlithwyr

Athrawon sydd wrth wraidd Rhwydwaith Seren: mae pob canolfan ranbarthol yn bartneriaeth o athrawon yn yr ardal, sy’n cydweithio i rannu arbenigedd ac adnoddau er mwyn cynorthwyo’r myfyrwyr uchaf eu cyflawniad.

Bod yn rhan o’r rhwydwaith yw’r ffordd orau o gynorthwyo eich myfyrwyr uchel eu cyflawniad, oherwydd ei fod yn cynnig rhaglen gydgysylltiedig o weithgareddau ar gyfer eich myfyrwyr. Rydym wedi gweithio gyda phrifysgolion blaenllaw i ddatblygu deunyddiau a fydd yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno gweithgareddau allgyrsiol, a byddwn yn darparu cyfleoedd eraill i rannu arbenigedd, fel cynadleddau ac adnoddau ar-lein. Yn ogystal, Rhwydwaith Seren yw’r ffordd orau o gael mynediad at gymorth gan brifysgolion - bydd tiwtoriaid a myfyrwyr ar gael i gyflwyno gweithdai ar gyfer eich myfyrwyr yng Nghymru ac weithiau ar y safle yn y prifysgolion.

Cyrff Llywodraethu

Mae Rhwydwaith Seren yn gyfle gwych i’ch ysgol neu goleg fod yn rhan ohono. Bydd athrawon yn elwa ar rwydwaith cefnogol o sgiliau, arbenigedd ac adnoddau a fydd yn eu cynorthwyo i gefnogi eich myfyrwyr.

Mae Rhwydwaith Seren yn meithrin y myfyrwyr mwyaf dawnus yng Nghymru, gan eu helpu i gyflawni eu potensial llawn. Bydd yr holl fyfyrwyr yn eich ysgol neu goleg yn elwa ar uwchsgilio athrawon a thiwtoriaid, a gallai’r cynnydd mewn uchelgais a brwdfrydedd y rhai sy’n cymryd rhan yn Rhwydwaith Seren ledaenu i fyfyrwyr eraill.

Trwy waith partneriaeth lleol effeithiol, bydd Canolfannau Seren yn darparu’r cymorth sydd ei angen ar athrawon i ymestyn a herio’r myfyrwyr uchaf eu cyflawniad. Bydd y myfyrwyr hyn yn derbyn yr holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnynt i ymgeisio’n gystadleuol i brifysgolion blaenllaw. Trwy weithio ar y cyd, bydd ysgolion a cholegau yn cynyddu effaith ac effeithlonrwydd yr adnoddau sydd ar gael gymaint â phosibl.