Skip to content

Deilliannau Dysgwyr Cyfredol

Dolenni perthnasol

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data canlyniadau dysgwyr fesul lefel astudio, math yr amcan dysgu, ardal pwnc/sector a nodweddion y dysgwr.
Rydym yn diffinio deilliannau dysgwyr fel llwyddiant o ran cwblhau a chyflawni gweithgareddau a rhaglenni dysgu.

Rydym wedi gweithio'n agos gyda’n Cyfarwyddiaeth Ystadegol i ddiffinio cyfres o fesurau ar gyfer deilliannau dysgwyr sy'n seiliedig ar ganrannau. Caff y rhain eu defnyddio gan Estyn fel rhan o'r dystiolaeth sy'n sail i arolygon, a gennym ni ar gyfer monitro perfformiad darparwyr.

Caiff cymaryddion cenedlaethol ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned eu cyhoeddi blynyddol. Mae darparwyr hefyd yn derbyn adroddiadau data unigol i'w cynorthwyo i gysoni eu gwybodaeth reoli eu hunain gyda data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR).