Skip to content

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dylai dysgwyr Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) fod yn ymwybodol bod newidiadau pwysig yn cael eu cyflwyno gan Swyddfa Gartref y Deyrnas Unedig (DU) a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar y profion iaith Saesneg a dderbynnir at ddibenion mewnfudo a chenedligrwydd.
  • I wella diogelwch yn y system fewnfudo, mae'r Swyddfa Gartref wedi cyflwyno rhestr ddiwygiedig o Brofion Iaith Saesneg Diogel (SELT) a chanolfannau profi.
  • Mae'r Swyddfa Gartref o'r farn bod angen cryfhau diogelwch y system fewnfudo a chenedligrwydd, ac na fyddai'n ymarferol nac yn rhesymol ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau eraill gyflwyno'r math o fesurau diogelwch y bydd y Swyddfa Gartref yn gofyn amdanynt gan ddarparwyr sydd ar y rhestr o ddarparwyr SELT newydd.

Felly, o fis Tachwedd 2015 ymlaen, bydd unigolion sy'n gwneud cais i ymgartrefu  neu i fod yn ddinasyddion yn gorfod dangos eu sgiliau iaith Saesneg drwy wneud prawf yn un o'r canolfannau sydd ar y rhestr SELT newydd, yn ogystal â llwyddo yn y prawf Bywyd yn y DU.

  • Bydd y newid hwn yn dod i rym yn ystod hydref 2015. Bydd hyn yn rhoi cyfle i'r unigolion hynny sy'n astudio cwrs a ariennir yn y flwyddyn academaidd hon ddefnyddio'r cymhwyster hwnnw wrth wneud cais i ymgartrefi neu i ddod yn ddinasyddion. Bydd hefyd yn sicrhau bod y rheini sy'n dechrau cwrs yn nes ymlaen yn 2015 yn gwybod bod y gofynion yn newid.
  • Dylid nodi nad yw hyn yn berthnasol i Ffoaduriaid am nad oes yn rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth o allu yn y Saesneg yn eu ceisiadau i ymgartrefu.
  • Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn cydweithio â chydweithwyr yn Swyddfa Gartref y DU a'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau i ddrafftio canllawiau mwy manwl pan fydd rhagor o wybodaeth wedi dod i law.