Skip to content

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'n ofynnol i ddarparwyr dysgu ôl-16 gyflwyno data ar ddysgwyr yng Nghymru drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR).

Caiff y data eu casglu at ddibenion cynllunio a chyllido darpariaeth ôl-16, monitro perfformiad a datblygu strategol. Mae hefyd yn ffynhonnell swyddogol o ystadegau ar ddysgwyr ôl-16 (heblaw addysg uwch) yng Nghymru.

Sgema XML

Mae sgema XML wedi’i ddiweddaru, ynghyd â’r dogfennau ategol (ar gyfer proses rhyddhau Awst 2015), bellach ar gael ar LLWR Inform. Gallwn ddarparu copïau i chi ar gais.

Ffurflenni cofrestru

Bob blwyddyn caiff templed ffurflen gofrestru ei ddarparu i gynorthwyo darparwyr dysgu i gasglu eu data. Drwy ddefnyddio'r ffurflenni hyn bydd darparwyr yn casglu'r data angenrheidiol gan ddefnyddio logo cyfredol a thestun cyhoeddusrwydd ESF, a gymeradwywyd gan WEFO.

Pan fo darparwyr yn dewis defnyddio eu fersiwn eu hunain o dempled yn hytrach na'r un a ddarperir, bydd yn ofynnol i'r darparwyr gynnwys logo a datganiad cyhoeddusrwydd ESF fel amod o'r cyllid.

Hysbysiad preifatrwydd

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd yn hysbysu'r dysgwyr sut y bydd eu data'n cael eu defnyddio, a sut y byddwn o bosibl yn eu rhannu â sefydliadau eraill. Rhaid i ddarparwyr hyfforddiant gynnwys yr hysbysiad hwn yn eu ffurflenni cofrestru.

Cysylltwch â ni

Gweler llawlyfr a thiwtorial LLWR cyn cysylltu â ni.

E-bost: llwr@gov.cymru  

Swydd:  
Yr Adran Addysg a Sgiliau
Llywodraeth Cymru
Llawr Daear
Tŷ Afon
Heol Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT