Skip to content

Polisïau ôl-16

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Polisïau ôl-16.

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu adolygiadau mewnol ac allanol er mwyn cyfrannu at benderfyniadau ynghylch llunio polisïau a'u hatgyfnerthu.
Dwy fenyw sy'n gwenu yn y swyddfa

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i wella safonau addysg ledled Cymru.

Rydym hefyd yn awyddus i wella'r cyfraniad y mae addysg a hyfforddiant yn ei wneud i ddatblygu'r economi. Mae darparwyr dysgu ym mhob un o'r sectorau yn hanfodol i yrru safonau addysg yn eu blaenau.

O fewn y tudalennau hyn, mae gwybodaeth i'n darparwyr dysgu am ein polisïau a sut maent yn effeithio arnynt. Hefyd, mae modd gweld canllawiau ac adnoddau i ddarparwyr addysg yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth i addysgwyr ac ymarferwyr am bolisïau ôl-16 ar gael ar ein gwefan Dysgu Cymru.

Mae darparwyr dysgu yn cynnwys unrhyw gorff neu berson sy’n gysylltiedig â darparu addysg a’r gwasanaethau cysylltiedig. Mae’n cynnwys sefydliadau addysg, addysgwyr, Awdurdodau Lleol, grwpiau sydd â diddordeb arbennig a chyrff dyfarnu, ond nid yw’n gyfyngedig iddynt hwy’n unig.

Ein nod yw bod mor agored ag y gallwn ni ynghylch ein gweithgareddau. Mae adborth gan ddarparwyr dysgu a rhanddeiliaid ar ddatblygu polisïau yn hanfodol, ac mae ein hymgyngoriadau yn ein galluogi i gael eich barn chi.