Skip to content

Gwladolion yr UE a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n gwneud cais am le ym mhrifysgolion Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 yn gymwys i gael cymorth ariannol.
Bydd gwladolion cymwys o'r UE yn parhau i dderbyn cymorth ariannol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru ym mlwyddyn academaidd 2017/18. Rydym yn bwriadu darparu cymorth ariannol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 yn amodol ar y rheoliadau perthnasol (sef ar hyn o bryd Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017) sy'n cael eu gwneud yn 2018.

Bydd gwladolion o'r UE neu aelodau o'u teuluoedd, sydd mewn addysg uwch, ac sydd wedi'u hasesu i fod yn gymwys i dderbyn benthyciadau a/neu grantiau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn y benthyciadau a'r grantiau hyn hyd nes iddynt gwblhau eu cwrs. Mae hynny'n berthnasol i holl gyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru i fyfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion o'r UE yn gymwys i'w dderbyn. Mae hynny'n cynnwys cymorth ariannol i dalu am ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau ar gyfer cynhaliaeth, a grantiau a lwfansau eraill, os bydd unigolyn yn bodloni gofynion cymhwystra mewn perthynas â phob elfen o'r cymorth.

O ran myfyrwyr sy'n gwneud cais yn 2017, bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn asesu'r ceisiadau yn erbyn y meini prawf cymhwystra, a byddant yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion o'r UE, neu aelodau o'u teuluoedd, sydd wedi'u hasesu i fod yn gymwys i dderbyn grantiau neu fenthyciadau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru yn derbyn cymorth ariannol drwy gydol eu cwrs, os byddant yn parhau i fodloni'r holl ofynion cymhwystra.

Dylai myfyrwyr yn ymgynghori â Swyddfa Cyllid myfyrwyr eu Prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (dolen allanol), am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.