Skip to content

Addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg

Dolenni perthnasol

Bwriedir i’r adroddiad hwn ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru.
Bwriedir i’r adroddiad hwn gyfrannu i ddatblygu sylfaen dystiolaeth ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yng Nghymru, yn dibynnu ar nifer o ffactorau lleol, bydd addysg cyfrwng Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog ar gael ar gyfer eich plentyn.

Mae’r rhan hon o’r wefan yn cynnwys ein cynllun gweithredu ar gyfer y Gymraeg mewn addysg sydd yn amlinellu sut byddwn yn datblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg. Ceir hefyd wybodaeth am beth mae addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg ddwyieithog yn ei olygu ym mhob cam o addysg eich plentyn.

Beth yw addysg cyfrwng Cymraeg?

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddod yn rhugl yn y Gymraeg drwy astudio amrywiaeth eang o bynciau a disgyblaethau drwy’r Gymraeg. Bydd sgiliau Saesneg eich plentyn hefyd yn cael eu datblygu drwy wersi Saesneg a rhai agweddau eraill o’r cwricwlwm a gânt eu cyflwyno yn Saesneg.

Beth yw addysg ddwyieithog?

Mewn rhai rhannau o Gymru, addysg ddwyieithog yw’r norm. Mae addysg ddwyieithog yn amrywio ledled Cymru. Mewn rhai ysgolion, mae cyfran fawr o’r cwricwlwm yn cael ei haddysgu drwy’r Gymraeg. Mewn eraill, ychydig bynciau o fewn y cwricwlwm neu nifer fach iawn o wersi sy’n cael eu haddysgu drwy’r Gymraeg.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael gwybod beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Ewch i wefan Dysgu Cymru am ganllawiau a gwybodaeth i ymarferwyr.

Dyma esiamplau o ysgolion sydd eisioes yn hyrwyddo’r iaith ac yn symud ymlaen i wella addysgu‘r Gymraeg.