Skip to content

Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn archwilio materion fel y cymhlethdod cynyddol, y dyblygu a'r bylchau yn y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn cynnal ymgynghoriad ynghylch sefydlu un awdurdod strategol i fod yn gyfrifol am oruchwylio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol gan gynnwys cyllid addysg uwch a'i lywodraethiant.

Yn sgil yr ymatebion i'n hymgynghoriad cychwynnol, bydd ymgynghoriad technegol pellach yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd i geisio barn ar ddogfen sy'n nodi'n fwy manwl sut y gallai'r Comisiwn newydd weithio.

Darllenwch ddatganiad (dolen allanol) Ysgrifennydd y Cabinet  

Y cefndir

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r Athro Ellen Hazelkorn gynnal adolygiad o'r gwaith o oruchwylio a rheoleiddio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Cyhoeddwyd yr adroddiad 'Tuag at 2030: fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru' ym mis Mawrth 2016 ac edrychodd ar faterion fel y cymhlethdod cynyddol, dyblygu gwaith a bylchau mewn darpariaeth ar draws addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Derbyniodd Llywodraeth Cymru ei argymhellion. 

Gwyliwch fideo (dolen allanol) byr yn dangos yr hyn rydym yn ceisio'i gyflawni.

Ymgynghoriad cychwynnol

Ar ôl derbyn yr argymhellion, ymatebodd Llywodraeth Cymru drwy gynnal ymgynghoriad papur gwyn ynghylch:

  • cynigion ar gyfer diwygio'r system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru
  • y modd y dylai ein gwariant ar ymchwil ac arloesi gael ei oruchwylio a'i gydgysylltu.
Lansiwyd yr Ymgynghoriad papur gwyn ar 20 Mehefin 2017, ac fe'i caewyd ar 23 Hydref 2017. Cafwyd cyfanswm o 92 o ymatebion. Mae ymatebion i'r papur gwyn wedi cael eu coladu, eu dadansoddi a'u cyhoeddi fel dogfen crynodeb o’r ymatebion. Yn ogystal â'r ymgynghoriad papur gwyn:
  • cynhaliwyd tair sioe deithiol ar draws Cymru, lle y cafodd rhanddeiliaid allweddol gyfle i fynegi eu barn ac i wyntyllu problemau ar ffurf gweithdy.
  • cafodd llais y dysgwr ei ystyried a'i gynrychioli mewn digwyddiadau Llais y Dysgwr arbennig a drefnwyd fel rhan o ddigwyddiadau Sgiliau Cymru yn y De a'r Gogledd
  • comisiynwyd ymgynghoriad penodol ar gyfer pobl ifanc a grwpiau wedi'u gwarchod.

Mae'r dogfennau ymatebion ar gael ar y dudalen ymgynghoriadau. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i PCETReform@gov.wales