Skip to content

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg mewn addysg a hyfforddiant: Cynllun cyflawni i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda'r consortia addysg rhanbarthol a phartneriaid allweddol i gefnogi’r ddarpariaeth o bynciau STEM i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae'r cynllun STEM yn amlinellu chwech blaenoriaeth allweddol ar gyfer gweithredu yn y dyfodol:

  • gwella prosesau dadansoddi a chofnodi cynnydd yn erbyn dangosyddion allweddol
  • datblygu'r gwaith dysgu ac addysgu a wneir mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion
  • datblygu cymwysterau sy'n gysylltiedig â STEM a fydd o safon debyg i rai gweddill y DU ac a fyddant cystal â'r cymwysterau gorau ledled y byd
  • hybu'r gwaith o ddatblygu gweithlu addysg ledled y system yn y tymor hir, a fydd yn hunan-gynhaliol  ac yn gallu darparu cwricwlwm STEM newydd, heriol
  • cynyddu diddordeb mewn dysgu STEM a chynyddu'r nifer sy'n astudio'r pynciau hyn, yn enwedig ymhlith merched
  • rhoi sgiliau rheoli gyrfa i bobl ifanc, a'u gwneud yn ymwybodol o'r dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw yn y sector STEM.