Skip to content

Teithio gan ddysgwyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Teithio gan ddysgwyr.

Dolenni perthnasol

Dyma'r adran lle gellir gweld ein polisïau sy'n hybu ysgolion iach a hapus.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwybodaeth allweddol am gludiant i ddysgwyr a pholisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â'r maes hwn.

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (gwefan allanol) yn nodi ein polisi ynglŷn â theithio i’r ysgol yng Nghymru. Mae’n cynnwys sicrhau gwelliannau i ddysgwyr drwy ehangu’r hawl i blant ifanc gael eu cludo, gan sicrhau bod cludiant am ddim i blant ysgol gynradd os ydynt yn byw ddwy filltir neu fwy o’r ysgol addas agosaf.

Roedd y Mesur hefyd yn caniatáu i Weinidogion Cymru lunio’r Cod cyntaf erioed ar Ymddygiad wrth Deithio i Gymru Gyfan (y Cod Teithio). Mae hon yn rhan statudol o’r Mesur. Ceir gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â’r cod ar dudalen y Cod Teithio sydd ar ochr chwith y ddewislen. Ochr yn ochr â’r Mesur rydym wedi paratoi canllawiau ar sicrhau teithio diogel i ysgolion.

Mae’r Canllaw i Rieni ar Deithio gan Ddysgwyr yn ganllaw i helpu rhieni ddeall y polisi ar gyfer teithio gan ddysgwyr.

Mae’r canllaw yn gosod allan sut mae dysgwyr yn gymwys ar gyfer trafnidiaeth; yn darparu gwybodaeth ar asesu llwybrau a gerddir i’r ysgol; ac yn disgrifio’r Cod Ymddygiad wrth Deithio, gan gynnwys beth sy’n digwydd pan mae dysgwyr ddim yn glynu ato.

Canllawiau ar Ddarpariaethau Statudol Teithio gan Ddysgwyr a Chanllawiau Gweithredol 2014

Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys darpariaethau statudol y mae’n rhaid i awdurdodau lleol eu hystyried wrth ymgymryd â’u cyfrifoldebau o dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys canllawiau statudol ar asesu risg llwybrau a gerddir i’r ysgol.

Mae’r canllawiau hefyd yn cynnwys penodau ar gyfrifoldebau ysgolion a rhieni ac adran o gwestiynau cyffredin sy’n amlinellu arfer gorau, canllawiau cynghorol a gwybodaeth gyswllt ddefnyddiol. Mae’r Canllawiau Gweithredol ar gyfer Teithio gan Ddysgwyr a gyhoeddwyd yn 2009 wedi eu disodli gan y canllawiau newydd, sef Teithio gan Ddysgwyr Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol Mehefin 2014.

Canllawiau ar Asesu Risg Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol

Rydym wedi llunio canllawiau anstatudol er mwyn helpu awdurdodau lleol a gweithredwyr i gynnal asesiadau risg o gludiant o’r cartref i’r ysgol. Dylai’r rhain gael eu defnyddio ar gyfer pob contract gwasanaeth cludiant i’r ysgol:

  • bws
  • coets
  • bws mini
  • gweithredwyr tacsi.

Gellir hefyd addasu’r canllawiau at ddefnydd ar wasanaethau cyhoeddus sy’n cludo disgyblion ysgol neu ar gyfer contractau ar gyfer cludo disgyblion sydd â gofynion teithio penodol.

Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011

Mae Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011 (gwefan allanol) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyflwyno safonau diogelwch penodol ar gyfer cludiant penodedig i’r ysgol. Mae hyn yn cynwys y dewis i gyflwyno hyfforddiant penodol i yrwyr, teledu cylch cyfyng, hebryngwyr ac asesiadau risg gorfodol.

Fel rhan o’r Mesur hwn, o 1 Hydref 2014, bydd yn orfodol darparu gwregysau diogelwch ar fysiau penodedig i gludo disgyblion o’r cartref i’r ysgol. Mae’r Canllawiau ar ddarparu gwregysau diogelwch ar gludiant penodedig i ddysgwyr yn esbonio sut y bydd y ddeddfwriaeth hon yn ategu deddfwriaeth y DU a’r UE. Bwriedir iddynt gael eu defnyddio gan weithredwyr bysiau, awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, ac maent yn disgrifio’r dyletswyddau a’r cyfrifoldebau y disgwylir i randdeiliaid perthnasol ymgymryd â hwy.

Canllaw i rieni ar y mesur teithio gan ddysgwyr (cymru) 2008