Skip to content

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Dolenni perthnasol

Mae'r cyhoeddiad hwn yn pennu'r camau gweithredu ar gyfer y dyfodol ym maes polisi a fydd yn galluogi Cymru i ddatblygu'n wlad â sgiliau medrus.
Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo

Caiff y gronfa ei defnyddio i gefnogi nifer o brosiectau sydd â'r nod o godi lefelau sgiliau a'r rhagolygon o ran cael swydd.

Mae'n cefnogi nod yr Undeb Ewropeaidd o gynyddu cyflogaeth drwy roi'r hyfforddiant a'r cymorth sydd eu hangen ar bobl ddi-waith a difreintiedig i gael swydd. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop hefyd yn rhoi i'r gweithlu y sgiliau y mae busnesau eu hangen mewn economi fyd-eang, gystadleuol.

Beth rydym yn dymuno ei gyflawni

Nod rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw creu economi sy'n seiliedig ar wybodaeth ac sydd â sgiliau uchel, gweithlu medrus sy'n gallu addasu, a busnesau atebol, a'r rheini ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.

Rhaglen 2007 i 2013

Bydd sefydliadau nawr yn canolbwyntio ar y modd y gall Cymru wneud y defnydd gorau o gronfeydd strwythurol a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd ariannu sydd ar gael.

Rhaglen 2014 i 2020

Ar sail llwyddiant y rhaglen flaenorol a'r gwersi a ddysgwyd, mae ein dull o ymdrin â chyflogaeth a chymorth sgiliau yn ceisio darparu cynnig mwy integredig o ran y gyflogaeth a’r sgiliau a gynigir o 2014 ymlaen.

Byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu arweiniad a chyfarwyddyd, gan fabwysiadu rôl comisiynu yn hytrach na rôl cyflenwi uniongyrchol. Bydd y dull hwn yn creu portffolio mwy ystyrlon ac integredig o raglenni ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

Bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn canolbwyntio ar gefnogi tri phrif nod:

 • Mynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol drwy gynyddu cyfranogiad yn y farchnad lafur a helpu pobl i gael cyflogaeth gynaliadwy drwy
  • cynyddu lefelau cyflogaeth, yn enwedig i grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli a'r rhai sydd bellaf i ffwrdd o'r farchnad lafur
  • lleihau anghydraddoldebau yn y farchnad lafur ymysg menywod a grwpiau cydraddoldeb cydnabyddedig.
 • Buddsoddi mewn sgiliau fel sbardun i gynhyrchiant a thwf er mwyn cynorthwyo dilyniant o fewn cyflogaeth a gwella'r gymysgedd sgiliau a'r amrywiaeth yn ein gweithlu, a hynny drwy
  • cynyddu lefelau sgiliau'r gweithlu a lleihau nifer y bobl sydd heb unrhyw sgiliau neu sydd â sgiliau sylfaenol yn unig, a chynyddu sgiliau lefel uchel mewn ymchwil ac arloesi
  • lleihau anghydraddoldebau yn y farchnad lafur ymysg menywod a grwpiau cydraddoldeb cydnabyddedig.
 • Buddsoddi yn ein pobl ifanc i greu, yn y dyfodol, weithlu sy'n llewyrchus ac yn atebol, ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i ymateb i anghenion economi sy'n seiliedig ar wybodaeth drwy
  • cynyddu cyflogaeth a chyrhaeddiad addysgol ymysg pobl ifanc, a thrwy hynny leihau tlodi ac anfantais ymysg ein pobl ifanc
  • lleihau anghydraddoldebau yn y farchnad lafur ymysg menywod a grwpiau cydraddoldeb cydnabyddedig.

Mae rhagor o wybodaeth am yr amcanion penodol sy'n gysylltiedig â phob un o dri phrif nod y rhaglenni hyn ar gael gyda'r Rhaglenni Gweithredol ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (dolen allanol).