Skip to content

Gair am y pwnc

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Mae addysg a hyfforddiant nid yn unig yn llywio cyfleoedd bywyd, ond mae hefyd yn effeithio’n uniongyrchol ar ein perfformiad economaidd.

Mae tlodi yn parhau i fod yn rhwystr sy’n atal nifer o bobl rhag gwireddu eu potensial llawn. Rydym yn ceisio sicrhau bod gan bawb y cymorth sydd ei angen arnyn nhw i fanteisio ar ystod lawn o gyfleoedd dysgu a chyflogaeth.

Yn arbennig rydym yn ceisio sicrhau bod lefelau llythrennedd a rhifedd gwell gan blant a phobl ifanc. Rydym yn ceisio sicrhau bod cwricwlwm eang a chytbwys ar gael i blant a phobl ifanc a bod ymarferwyr yn darparu addysg, hyfforddiant ac arweinyddiaeth o safon uchel.

Rydym yn ceisio sicrhau bod hyfforddiant o ansawdd uchel ar gael i bawb fel eu bod nhw’n gallu ennill y sgiliau cywir i gynyddu cyflogaeth gynaliadwy a thwf busnes.

Dyma yw’r camau gweithredu allweddol ein rhaglen llywodraethu yn y maes hwn:

  • gwella profiadau’r Blynyddoedd Cynnar
  • Gwella cyrhaeddiad mewn ysgolion
  • datblygu addysg cyfrwng Cymraeg
  • gwella addysg bellach ac uwch.