Skip to content

5x60: Y Rhaglen Chwaraeon ar gyfer Ysgolion Uwchradd

Nod y rhaglen 5x60 yw cynyddu nifer y disgyblion oedran uwchradd sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau corfforol am 60 munud o leiaf bum gwaith yr wythnos.

Mae cynllun Chwaraeon Cymru yn rhoi mwy o gyfleoedd i blant oedran cynradd gymryd rhan mewn sesiynau chwaraeon a gweithgareddau corfforol all-gyrsiol. Mae'r rhaglen yn adeiladu ar gynllun Chwaraeon y Ddraig. Yn ôl adroddiadau Cyngor Chwaraeon Cymru mae 99% o ysgolion uwchradd prif ffrwd yng Nghymru wedi ymuno â'r cynllun 5x60.

Swyddogion 5x60

Caiff y rhaglen ei rheoli'n lleol gan swyddogion 5x60 yr awdurdodau lleol, sydd wedi'u lleoli mewn ysgolion penodol. Maent yn cydweithio â rhanddeiliaid lleol i greu cyfleoedd sy'n diwallu anghenion disgyblion ac yn ymateb i'w dewisiadau. Mae'r swyddogion hefyd yn rhoi rhan i rieni, myfyrwyr, hyfforddwyr lleol a swyddogion clybiau chwaraeon wrth fynd ati i ddatblygu'r gweithgareddau.

Mae'r rhaglen 5x60 yn ategu'r ddarpariaeth chwaraeon ac addysg gorfforol sydd ar gael mewn ysgolion ar hyn o bryd drwy gynnig ystod o weithgareddau i bob plentyn, ni waeth beth yw ei allu. Un o'r egwyddorion allweddol yw mai'r disgyblion eu hunain sy'n dewis y gweithgareddau. Maent yn cynnwys:

  • chwaraeon cystadleuol
  • gweithgareddau hamdden anffurfiol, megis dawns, ymarferion aerobig
  • gweithgareddau o dan arweiniad hyfforddwr
  • gweithgareddau yn yr awyr agored.

Mae'r rhaglen hefyd yn rhoi cyfle i bobl ifanc feithrin sgiliau arweinyddiaeth er mwyn iddynt fedru arwain gweithgareddau yn eu hysgolion eu hunain.

Ariannu

Mae'r rhaglen 5x60 yn rhaglen gwerth £4.3 milwn sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ysgolion sy'n cymryd rhan ac am y mathau o weithgareddau sy'n cael eu cynnig, ewch i'r Chwaraeon Cymru (dolen allanol).