Skip to content

Y Sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r sector TGCh yn hwb nid yn unig i ddatblygiad economaidd ond i newid cymdeithasol ehangach hefyd.

Mae'n annog cynhyrchadwyedd a chystadleurwydd ar draws yr economi.

Mae'r sector TGCh yng Nghymru yn fyd-eang ac yn ddeinamig ac mae'r wlad mewn sefyllfa dda i ddylunio, datblygu a masnacheiddio technolegau blaengar. Mae'n cynnwys amrywiaeth eang o gwmniau o gorfforaethau pwysig i Fentrau BAch a Chanolig ar draws y meysydd canlynol:

 • gwasnaethau TG
 • meddalwedd
 • telathrebu
 • electroneg.

Ein hymrwymiad

Rydym yn credu'n gryf bod y sector TGCh yn allweddol i Gymru.  Rydym yn ymrywmedig i gefnogi twf yn y sector trwy barhau i wneud y canlynol:

 • cynorthwyo busnesau Cymru
 • gweithio'n agos gydag unigolion academaidd
 • creu seilwaith o safon ragorol
 • denu cwmniau o'r radd flaenaf.

Gall TGCh alluogi cynnydd mewn masnachu a globaleiddio gan greu byd 'llyfnach' gyda mwy o gystadleuaeth a mwy o gyfleoedd i fusnesau Cymru.  Hefyd, mae'n chwarae rôl bwysig gyda'r canlynol:

 • ein helpu ni i ddiwallu sialens y newid yn yr hinsawdd
 • creu gridiau deallus
 • cyflawni camau ymyrydd polisiau pwysig mewn meysydd fel cynhywiant cymdeithasol a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Blaenoriaethau allweddol 

Rydym yn gweithio gyda phanel y sector i ddatblygu a rhoi strategaeth a chynllun gweithredu ar waith ar gyfer y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yng Nhgymru. 
Yn agos iawn at ein nodau a'n hamcanion o Gyflawni Cymru Ddigidol, ffocws y strategaeth fydd creu twf o fewn y sector a chynyddu nifer y sectorau sy'n mynd ati i ddefnyddio TGCh ar draws Cymru.

Nod y strategaeth

Bydd y strategaeth yn ymateb y sialensau'r prif yrrwyr ar gyfer y sector ac yn eu diwallu hefyd, heriau fel diogelwch data; y gallu i ddefnyddio TG unrhyw amser, mewn unrhyw le a chan ddefnyddio unrhyw ddyfais; y gallu i gyfnewid rhwng nwyddau a gwasnaethau TG a pholisi deddfwiraeth a rheoliadau.

Prif rwystrau a galluogwyr ar gyfer y sector

Hefyd, bydd y strategaeth yn cymryd i ysytiraeth y prif rwystrau a'r galluogwyr ar gyfer y secotr, yn enwedig y canlynol: 
 • seilwatih - Band Eang y Genhedlaeth Nesaf (NGB), canolfannau data , Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA), Cyflymder Ffeibr
 • sgiliau - Diwallu anghenion cyflogwyr, Cynghorau Sgiliau Sector, addysg a hyfforddiant
 • cadwyn Gyflenwri - adeiladu capasiti, gwneud y mwyaf o gyfleoedd
 • rheoliadau - safonau ac achrediadau'r diwydiant
 • cyllid - sut i gael mynediad at ffynonellau ariannol, buddsoddi, caffael
 • ymchwil a Datblygu - arloesi, masnacheiddio, busnes ac academia

Blaenoriaethau panel y sector

Dyma flaenoriaethau'r panel:
Sefydlu gwaelodlin
 • datblygu darlun llawn o'r Sector TGCh yng Nghymru a'i gryfderau a'i wendidau cysylltiol yn y DU ac ar lefel fyd-eang hefyd.
 • datblygu'r darlun llawn o nifer y busnesau sy'n defnyddio TG yng Nghymru a'i gymharu â nifer y busnesau sy'n defnyddio TG yng ngweddill y DU ac mewn marchnadoedd pwysig dramor.
Nodi a dylanwadu ar ysgogwyr polisi
 • Nodi'r dulliau cyflenwi sector cyhoeddus hynny lle mae gan Gymru bwerau datganoledig.  Nod hyn yw cynyddu gallu cwmniau TGCh a leolir yng Nghymru i ddiwallu'r anghenion y sector.
 • Nodi a dylanwadu ar ysgogyddion polisi Llywodraeth Cymru all helpu i ysgogi'r Sector TGCh yng Ngyhmru h.y. caffael, cymorth grant Ymchwil a Datblygu, datblygu sgiliau.
Rhagweld y dyfodol
 • Sganio'r gorwel / casglu gwyobdaeth.
 • Cysylltu â chwmniau mawr yn y sector er mwyn cieiso deall eu cynlluniau twf a'r meysydd y maent yn gobeithio eu datblygu.
Cyfathrebu
 • Gwrando ar yr hyn sydd gan busnesau yn y sector i'w ddweud.

Rydym yn cynnig llawer o gymorth i’r sector. Am ragor o wybodaeth ewch i’n Y Sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Perfformiad y sector TGCh (Maint Ffeil: 182KB)