Skip to content

Y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau cefnogi’r sector cyffrous hwn sy’n newid yn gyflym.

Mae Cymru’n gartref i rai o enwau mwyaf adnabyddus y byd yn y sector gwasanaethau proffesiynol ac ariannol, cwmnïau fel Deloitte, Legal & General, Admiral a Lloyds Banking Group.

Mae gan sector gwasanaethau ariannol Cymru sylfaen dda mewn bancio manwerthu ac yswiriant cyffredinol. Mae'r twf mewn cyllid asedau, rheoli cyfoeth, yswiriant bywyd a gwasanaethau cynghori a phensiynau wedi ehangu'r sector yn ddiweddar.

Mae'r sector gwasanaethau proffesiynol yn cynnwys Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyfrifyddu a Chorfforaethol. Maent yn gynyddol yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd i ymateb i newidiadau o ran rheoleiddio a'r farchnad drwy ddefnyddio atebion technolegol uwch.

Mae’r sector yn parhau i dyfu yng Nghymru; yn ddiweddar, cyhoeddodd Legal & General y bydd yn buddsoddi £400 miliwn ym mhrosiect Sgwâr Canolog Caerdydd.

Blaenoriaethau allweddol 

Rydym yn gweithio gyda phanel y sector i ddatblygu a rhoi ar waith strategaeth a chynllun gweithredu ar gyfer y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru. 

Ein gweledigaeth

Ein nod yw gwneud Cymru y rhan fwyaf cystadleuol o’r DU o ran Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol y tu allan i Lundain erbyn 2021.

Byddwn yn hyrwyddo sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol cynaliadwy a rhyngwladol gystadleuol a wasanaethir gan gronfa o bobl fedrus a chymwys a seilwaith rhagorol.

Amcanion

Byddwn yn canolbwyntio ar bedwar maes busnes:

1. Cynyddu cyflogaeth yn y Sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Rydym yn bwriadu cynyddu o 124,000, sef 16% o gyfanswm cyflogaeth Cymru (ffynhonnell: ONS Rhagfyr 2010) i 200,000 erbyn 2021.

2. Cynyddu Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Rydym yn bwriadu cynyddu GVA y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru i gyfartaledd y DU erbyn 2021.

3. Creu amgylchedd ar gyfer twf

Byddwn yn gweithio ar draws y Llywodraeth i greu’r amgylchedd economaidd cefnogol y mae ei angen ar fusnesau i fanteisio ar gyfleoedd i dyfu.

4. Codi proffil rhyngwladol Cymru a denu buddsoddiad

Gyda ffocws arbennig ar Lundain, byddwn yn sicrhau bod Cymru yn agored am fusnes gyda chronfa dda o bobl fedrus a chymorth cydlynus gan y Llywodraeth.

Gymorth gael

Rydym yn cynnig llawer o gymorth i’r sector. I ddysgu mwy am y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru, cliciwch ar ardal arbenigol (dolen allanol) sy’n cynnwys cyfrifiannell arbedion, astudiaethau achos am gwmnïau sydd eisoes yng Nghaerdydd a taith rithwir o Gaerdydd.

Lawrlwytho Dogfen