Skip to content

Y sector ynni a'r amgylchedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau ynni effeithlon, glân ar raddfa fawr i Gymru.

Nodwyd bod y sector ynni a’r amgylchedd yn un sy’n bwysig i Gymru. Cydnabyddir hefyd fod gan y sector swyddogaeth alluogi bwysig ar draws yr economi ehangach.

Mae'r sector hwn yn cynnwys:

 • cynhyrchu a defnyddio ynni
 • ynni adnewyddadwy
 • ynni a thechnolegau carbon isel newydd
 • nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol

Mae'r sector ynni a'r amgylchedd hefyd yn:

 • creu swyddi ar gyfer economi gynaliadwy
 • sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithlon
 • symud yr agenda carbon isel, gwastraff isel yn ei flaen.

Blaenoriaethau allweddol 

Rydym yn gweithio gyda phanel y sector i ddatblygu a rhoi strategaeth a chynllun gweithredu ar waith ar gyfer y sector Ynni a'r Amgylchedd yng Nghymru. 

Is-sectorau

Mae panel y sector wedi nodi'r is-sectorau hynny sy'n cyflwyno'r potensial mwyaf i Gymru sef y canlynol:

Mentrau newydd

Technolegau a gwasnaethau newydd sy'n ymateb i bwysigrwydd carbon isel, gwastraff isel. Er enghraifft, grid deallus, dosbarthu awtomatiaeth a microgynhyrchu.

Ynni adnewyddadwy ac ynni a ddosberthir

Sylfaen gwyobdaeth Cymreig sefydledig ac sy'n dod i'r amlwg gyda chyfleodd yn codi wrth ymateb i dargedtau cenedlaethol uchelgeisiol h.y. ynni'r môr, ynni gwynt.  

Yr Amgylchedd

Cefnogi'r nwyddau a gwasanaethau'r sector amgylcheddol yng Nghymru sydd eisoes wedi ennill ei blwyf ac ymateb i gyfleoedd cyfredol ac yn y dyfodol.  Er enghraifft, technolegau rheoli gwastraff a gwasnaethau rheoli amgylcheddol.

Defnyddwyr ynni uchel

Creu cyfleoedd yn sgil ymateb i alw am ddefnyddio carbon isel.

Cynhyrchu ar lefel eang

Cyfleoedd i adeiladu ar gryfderau a chapasiti sylweddol Cymru i fynd ar ôl marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg yn y DU a dramor.  Er enhraifft, digarboneiddio ynni mawr.
Mae panel y sector wedi amlinellu'r cyfleoedd, y prif heriau a'r rhwystrau sy'n rhaid mynd i'r afael â hwy er mwyn cyflawni'r uchelgais o roi Cymru ar y blaen gyda'r gwaith o drawsnewid i economi wastraff carbon isel.  Dyma nhw:
 • fframweithau rheoliadol
 • fframweithiau ariannol
 • seilwaith strategol
 • sgiliau
 • capasiti cadwyn gyflenwi
 • ymchwil, datblygu ac arloesi.
Mae panel y sector wedi argymell yr uchod fel meysydd posibl lle gall Llywodraeth Cymru gynorthwyo a chamu i mewn.

Gwelwyd twf uwch na’r cyfartaledd ymhlith y sector ar lefel y DU. Drwy dargedu’r ymyrraeth, cydnabyddir bod modd i Gymru sicrhau manteision cystadleuol ac elwa ar y marchnadoedd sy'n tyfu yn y sector hwn.

Amcangyfrifir y gellid buddsoddi £50 biliwn mewn trydan carbon isel yng Nghymru dros y 10 i 15 mlynedd nesaf.

Yn 2014, cynhaliwyd dadansoddiad gan Innovas Consulting. O ganlyniad i’r dadansoddiad hwnnw, nodwyd bod gan Gymru sector ynni a’r amgylchedd sy’n ffynnu, sy’n gytbwys ac sy’n tyfu a bod ei werth ar y farchnad (trosiant o ran gwerthiant) yn £4.76 biliwn. Mae’r sector yn cyflogi oddeutu 58,000 o bobl a hynny mewn 2,066 o gwmnïau.

Mae ei hadnoddau naturiol, ei sylfaen wybodaeth bresennol, ei chryfderau academaidd a’r ffaith bod cwmnïau byd-eang wedi ymsefydlu yma yn golygu bod Cymru mewn sefyllfa dda i arwain y broses o newid i economi carbon isel, gwastraff isel. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy fynd i wefan.

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan: busnes.cymru.gov.uk (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen