Skip to content

Y sector diwydiannau creadigol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Y Diwydiannau Creadigol yw un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Y diwydiannau creadigol yw sectorau yr economi sy'n defnyddio doniau creadigol at ddibenion masnachol.  Maent yn creu swyddi a chyfoeth drwy fanteisio ar eiddo deallusol.  

Mae'r Diwydiannau Creadigol yn cynnwys yr is-sectorau canlynol:  

 • hysbysebu a marchnata
 • pensaernïaeth
 • crefftau
 • dylunio cynnyrch, graffeg a ffasiwn
 • ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
 • TG, meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
 • cyhoeddi
 • amgueddfeydd, orielau a llyfrgelloedd
 • cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol

Maint y sector

Mae bron i 84,000 o bobl yn gweithio yn yr 'economi greadigol' yng Nghymru (yn ôl ystadegau swyddogol ar gyfer 2015). O'r rhain, mae bron i 53,000 yn gweithio yn y diwydiannau creadigol, ac oddeutu 31,000 yn gweithio mewn swyddi creadigol y tu allan i'r diwydiannau creadigol.

Mae rhagor o ddata ar y dudalen Ystadegau Sectorau â Blaenoriaeth.

Blaenoriaethau allweddol

Ein nod yn yr hirdymor yw darparu amgylchedd ragorol yng Nghymru ar gyfer creu cynnwys creadigol digidol. 

Ein prif nod yw cefnogi twf economaidd y sector hwn, a helpu busnesau i ddatblygu cynnwys creadigol yn ddigidol.  Rydym yn blaenoriaethu'r cymorth i'r rhai sy'n gallu ymateb i'r cyfleoedd yn yr economi greadigol ddigidol fyd-eang.    

Meddai Ron Jones, Cadeirydd Panel Sector y Diwydiannau Creadigol:

“Mae'r diwydiannau creadigol heddiw yn ganolog i fywydau pobl a busnesau ledled y byd.  Mae modelau busnes newydd yn y maes creadigol wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar, sy'n galluogi unigolion a chwmnïau bychain i gystadlu â'r mwyaf a'r gorau.  Dyma sector bellach ble nad oes gan Gymru unrhyw anfantais masnachol na thechnolegol. Ein doniau, ein huchelgais a'n penderfyniad yw'r unig beth sy'n cyfyngu arnom.  

Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru felly yw rhoi'r cymorth a'r arweiniad i sicrhau nad oes unrhyw ddawn heb ei defnyddio ac nad oes unrhyw syniad creadigol wedi'i wastraffu."  

Rydym yma i sicrhau bod y lefelau priodol o gymorth busnes, gwybodaeth a chyllid ar gael yn y sector hwn.

Cymorth sydd ar gael

Rydym yn cynnig cymorth arbenigol amrywiol i'r sector, gan gynnwys:  

 • Buddsoddiad o £30 miliwn yn y Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau (dolen allanol) sydd ar gael ym mhen uchaf y farchnad;
 • helpu i sicrhau cyllid gan Creative Europe (dolen allanol) rhaglen o gymorth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol, diwylliannol a chlyweledol;
 • Sgrîn Cymru (dolen allanol) gwasanaeth di-dâl sy'n cefnogi cynyrchiadau ffilm a theledu trwy ddod o hyd i leoliadau addas, criwiau a chyfleusterau ledled Cymru.    

Gall prosiectau teledu, ffilm ac animeiddio ar ben uchaf y farchnad hefyd fod yn gymwys am gredydau treth y DU, sy'n werth hyd at 20% o'u gwariant yn y DU.  

Caiff busnesau yn y diwydiannau creadigol hefyd ddatblygu nifer o wasanaethau cyllid a chymorth ar draws y sector sy'n cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru.  

I ddod i wybod mwy ewch i wefan Busnes Cymru (dolen allanol).

Dilynwch ni

Mae Tîm Sector y Diwydiannu Creadigol ar Trydar ar @creuyngNghymru. Dilynwch ni i ddod i wybodaeth am newyddion, digwyddiadau, teithiau a chymorth busnes.

Lawrlwytho Dogfen