Skip to content

Y sector adeiladu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Diwydiant Adeiladu Cymru'n chwarae rhan allweddol wrth greu economi ffyniannus ac amgylchedd o ansawdd da.

Mae tua 13,000 o gwmnïau yng Nghymru yn y sector hwn, ac mae’n cyflogi tua 112,000 o bobl. Mae’r swyddi hynny’n amrywio o swyddi traddodiadol 'ar y safle' i 'wasanaethau proffesiynol' megis cynllunwyr, penseiri a syrfewyr.

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth ar gyfer y sector yw helpu i greu diwydiant adeiladu deinamig gan sicrhau bod y byd busnes, y byd academaidd a’r llywodraethau lleol a chenedlaethol yn cydweithio i greu diwydiant economaidd ac amgylcheddol cynaliadwy a hynny’n seiliedig ar arloesi, marchnadoedd estynedig a chefnogi lles economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol yng Nghymru.

Blaenoriaethau allweddol 

Byddwn yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau canlynol:

  • nodi rhwystrau a dylanwadu ar newidiadau i bolisïau er mwyn gwella’r fframwaith rheoleiddiol a deddfwriaethol.
  • gwella dealltwriaeth y sector o Safonau Caffael ac arferion gorau fel sy’n ofynnol.
  • monitro a gwerthuso tueddiadau’r farchnad sy’n newid a chynnig cyngor sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n benodol i fusnes ac sy’n berthnasol i’r agenda sgiliau.
  • nodi mecanweithiau sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau i Gymru yn y dyfodol o ran buddsoddi yn y sector cyhoeddus a bod yr economi leol, y gymuned a’r gadwyn gyflenwi’n gyffredinol yn elwa ar hyn.
  • datblygu arbenigedd lleol a chyfleoedd i ehangu’r gadwyn gyflenwi ryngwladol symudol tymor canolig. Er enghraifft, technolegau Niwclear a thechnolegau Ynni ac Amgylcheddol eraill.
  • creu mwy o gyfleoedd ym marchnad y DU a thu hwnt i fusnesau cystadleuol gwerthfawr drwy raglenni sy’n creu ymwybyddiaeth o’r farchnad/masnach ryngwladol.
  • gweithio ar draws y Llywodraeth i adnabod Cronfeydd Twf Sofran, Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd a Chyllid Cyfalaf Menter i ddatblygu ymhellach y prosiectau a arweinir gan y Llywodraeth ledled Cymru.
  • creu cymaint o gyfleoedd ag sy’n bosibl i fusnesau sy’n deillio o gynllun seilwaith cenedlaethol i Gymru.

Ein cefnogaeth

Rydym yn gweithio’n uniongyrchol â busnesau ar draws y sector yng Nghymru er mwyn annog twf yn y diwydiant. Yn sgil Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, ein  nod yw sicrhau bod cymaint o gyfleoedd ag sy’n bosibl ar gael i fusnesau; datblygu arbenigedd lleol a thargedu cyfleoedd i ehangu’r gadwyn gyflenwi. Mae gennym gysylltiadau ag amrywiaeth eang o fusnesau ar draws ein sector, gan gynnwys nifer o gwmnïau allweddol sy’n gwmnïau angori a chwmnïau pwysig rhanbarthol. 

Dyfodol Adeiladu Cymru

Caiff y fenter hon ei chyllido’n llwyr gennym ni a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) (dolen allanol)  ac mae’n rhoi cymorth i’r diwydiant er mwyn iddo ffynnu. Mae’r rhaglen yn cynnig cymorth wedi’i dargedu i gwmnïau adeiladu ac mae’n canolbwyntio ar faterion sy’n effeithio ar y sector. Mae’n darparu cymorth arbenigol i’ch cynorthwyo i gynyddu’n benodol i gynhyrchu mwy, i fod yn fwy cystadleuol ac i feithrin twf yn eich busnes.

I weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ewch i wefan  Dyfodol Adeiladu Cymru  (dolen allanol).

I gael mwy o wybodaeth am ein rhaglenni cymorth busnes craidd, ewch i Busnes Cymru (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Perfformiad y Sector Adeiladu (Maint Ffeil: 185KB)