Skip to content

Y sector uwch ddeunyddiau a gweithgynhyrchu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yma yng Nghymru, mae gennym sylfaen weithgynhyrchu amrywiol ac eang.

Yng Nghymru mae traddodiad hir yn perthyn i weithgynhyrchu a bydd yn rhan allweddol o sicrhau economi gytbwys

Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r sector Uwch Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu wedi canolbwyntio fwyfwy ar ychwanegu gwerth at gynhyrchion a gwasanaethau. Mae gweithgynhyrchwyr yn cystadlu ar gost a hefyd yn cynnig gwerth drwy gynnig cynhyrchion a gwasanaethau drwy arloesi a phrosesau rhagorol.

Mae gan ein sylfaen weithgynhyrchu yma yng y capasiti yn yr is-sectorau canlynol:

 • awyrofod ac amddiffyn
 • technolegau moduro
 • gweithgynhyrchu uwch
 • diwydiannau sylfaen.

Blaenoriaethau allweddol

Rydym yn gweithio gyda phanel y sector i ddatblygu a rhoi ar waith strategaeth a chynllun gweithredu ar gyfer y sector Uwch Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu yng Nghymru. 

Amcanion

Mae panel y sector bellach wedi cytuno ar set glir o amcanion, sef:
 • mynd i'r afael â strategaeth Cymru y Fforwm Gweithgynhyrchu a chreu gweledigaeth gyffredin
 • deall y sefyllfa gyfredol
 • cynllunio sefyllfa'r dyfodol
 • creu amserlenni twf dros y tymor byr, canolig a hir
 • cynnal dadansoddiad bwlch i ddylanwadu ar wneud penderfyniadau.

Strategaeth

Bydd y strategaeth yn targedu pum blaenoriaeth allweddol:
 • globaleiddio – cynyddu masnachu, allforio a buddsoddiad o'r tu allan gan farchnadoedd cyfredol a newydd
 • arloesi a Thechnoleg – annog a chefnogi ymchwil a datblygu mewn cynhyrchion a phrosesau arloesol i gynyddu ac ymgorffori 'cyfalaf deallusol' yng Nghymru
 • cyflogaeth – ‘prawfesur’ addysg, sgiliau, hyfforddiant ac arweinyddiaeth ar gyfer y dyfodol i fodloni gofynion gweithleoedd yr unfed ganrif ar hugain
 • cyllid ar gyfer Twf – syndicetio pecynnau ariannol rhannu risg drwy gyfuniad o fecanweithiau cyllid sector cyhoeddus a phreifat
 • meithrin Capasiti - targedu buddsoddiad mewn seilwaith strategol a mentrau mynediad eang sy'n credu amgylchedd busnes cynaliadwy.

Uwch Ddeunyddiau

Mae uwch ddeunyddiau'n rhan bwysig o'r sector. Mae'n cynnwys cyfansoddiad, strwythur a phriodoleddau deunyddiau a'r ffordd y'u cymhwysir yn benodol ar flaen y gad mewn arloesi technolegol.

Yn y dyfodol bydd cynhyrchion gwerth uchel yn canolbwyntio ar fanteisio ar ddeunyddiau newydd fel deunyddiau cyfansawdd, nanotechnoleg, optoelectroneg, electroneg printadwy ac electroneg silicon.

Gallwch gael rhagor wybodaeth am gymorth ar gyfer y sector gan Busnes Cymru (dolen allanol).

Diwydiant Cymru

Mae’r sector yng Nghymru hefyd yn cael ei gefnogi gan Diwydiant Cymru (Saesneg yn unig - dolen allanol), cwmni Cymru gyfan sy’n helpu cwmnïau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i ffynnu, i dyfu’n rhyngwladol ac i greu swyddi.

Bydd Diwydiant Cymru’n dod ag amrywiol fentrau ynghyd er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi’r budd gorau un i fusnesau Cymru mewn 4 prif faes:

 • Arloesi
 • Buddsoddi
 • Sgiliau
 • Cadwyni cyflenwi.

Lawrlwytho Dogfen