Skip to content

Adfywio Casnewydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Tasglu Casnewydd yn cyhoeddi ei argymhellion

Mae’r tasglu Adfywio Casnewydd, a gadeirir gan yr Athro Simon Gibson OBE, wedi cwblhau’r chwe mis cyntaf ei waith.

Mae’r tasglu wedi cyhoeddi adroddiad gydag argymhellion ar gyfer adfywio canol y ddinas.

Mae pum thema i’r adroddiad:

 • gwaith
 • dysgu
 • twristiaeth a lletygarwch
 • hanes, treftadaeth, diwylliant a chwaraeon
 • seilwaith

Gwneir argymhellion penodol ar gyfer pob thema, gan gynnwys:

 • sefydlu Cwmni Arloesi, yng nghanol y ddinas, a fydd yn ganolfan arloesi digidol i ddenu cyllid ymchwil, buddsoddiad ac i hybu twf Busnesau Bach a Chanolig.
 • prynu neu adnewyddu adeilad a’i ddatblygu i safon adeiladu Gradd A. Dylai fod o faint sylweddol ac yn addas i’w ddefnyddio gan gwmnïau newydd, BBaCh a chwmnïau sy’n ehangu.
 • estyn y cynllun rhyddhad rhag ardrethi busnes, i ardal ddiffiniedig o ganol y ddinas, gan ganolbwyntio ar y sector digidol a TGCh.
 • sefydlu Canolfan Seiber-ddiogelwch Genedlaethol gan fanteisio ar y clwstwr, yr ôl troed a’r galluedd yn yr Ardal.
 • sefydlu Prifysgol Feddalwedd  i helpu gyda’r diffyg sylweddol ym marchnad lafur y DU a gyrru Casnewydd ymlaen fel y lle gorau ym Mhrydain i gael gradd ym maes meddalwedd gyfrifiadurol.
 • datblygu Sefydliad Lled-ddargludydd Cyfansawdd, i feithrin arbenigedd, sgiliau gwaith a chyfleoedd masnachol a chreu clwstwr o gwmnïau arbenigol yn y ddinas ac o’i chwmpas.
 • datblygu Canolfan Ragoriaeth Seiclo i ychwanegu at yr academiau golf a phêl-droed.
 • creu ardal o gaffis a thai bwyta, yn rhan o Strategaeth Fwyd ehangach.
 • manteisio ar yr Afon, gan edrych ar gyfleoedd i ailagor yr afon a’r camlesi ar gyfer gwaith, byw a hamdden.
 • archwilio’r potensial ar gyfer cwmni Rheoli Buddsoddiadau yng Nghanol y Dref i fod yn berchen ar ganol y dref ac i’w weithredu fel ased ar y cyd.

Bydd y Tasglu’n dechrau ar ei chwe mis olaf o waith yn awr, a bydd yn profi’r argymhellion gyda rhanddeiliaid a phartneriaid ac yn llunio cynllun strategol ar gyfer y dyfodol.

Lawrlwytho Dogfen