Skip to content

Ardaloedd Menter Cymru

Dolenni perthnasol

Yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw gwnaeth Ardaloedd Menter Cymru naill ai gwrdd â thargedau allweddol 2015 neu ragori arnynt.
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn cael ei sefydlu er mwyn helpu i greu twf economaidd a hefyd swyddi ar gyfer yr ardal.
Mae Ardrethi Annomestig (NDR) hefyd yn cael eu galw’n Ardrethi Busnes. Treth ar eiddo yw’r rhain a delir ar eiddo annomestig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Ardaloedd Menter yn cynnig cymhellion arbennig i ddenu busnesau newydd i leoliadau ardderchog yng Nghymru gan ddefnyddio dull Cymreig sy'n ffitio i'r dim.

Nod yr Ardaloedd Menter yw:

 • meithrin twf yn yr economi leol a darparu swyddi newydd
 • bod yn gatalydd ar gyfer twf mewn ardaloedd eraill yng Nghymru
 • gwneud yr Ardaloedd Menter yn fwy atyniadol i fuddsoddwyr
 • gwneud economi Cymru yn fwy cystadleuol

Bydd pob lleoliad yn canolbwyntio ar un sector targed allweddol. Mae canolbwyntio ar sectorau'n rhan annatod o ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i greu swyddi ac i ddatblygu twf cynaliadwy.

Mae 8 ardal:

 • Ynys Môn - a fydd yn canolbwyntio ar y sector ynni
 • Canol Caerdydd - a fydd yn canolbwyntio ar y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
 • Glannau Dyfrdwy - a fydd yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu uwch
 • Glynebwy - a fydd yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu
 • Dyfrffordd y Ddau Gleddau - a fydd yn canolbwyntio ar y sector ynni ac amgylchedd
 • Eryri - a fydd yn canolbwyntio ar y sectorau ynni, amgylchedd a TGCh
 • Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan - a fydd yn canolbwyntio ar y sector awyrofod
 • Glannau Port Talbot – sy’n canolbwyntio ar y sectorau gweithgynhyrchu uwch, ynni a’r amgylchedd, ac adeiladu.

Byrddau’r Ardaloedd Menter

Mae gan bob Ardal Fenter Fwrdd Cynghori annibynnol a arweinir gan y sector preifat.

Rôl y Byrddau hyn yw cynghori Llywodraeth Cymru ar weithredu a chyflawni cynlluniau gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer yr Ardaloedd, gan gynnwys:

 • cyngor strategol ar gyfleoedd buddsoddi
 • hybu datblygu cadwyni cyflenwi
 • nodi anghenion o ran eiddo a seilwaith
 • marchnata a hyrwyddo’r Byrddau Menter.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am bob Bwrdd o dan yr Ardal benodol ar Ardaloedd Menter Cymru.

Lwfansau Cyfalaf Uwch

Mae Trysorlys Ei Mawrhydi yn cynnig Lwfansau Cyfalaf Uwch mewn rhai safleoedd o fewn Ardaloedd Menter dynodedig yn y DU sy’n canolbwyntio ar weithgynhyrchu.

Mae Lwfansau Cyfalaf Uwch, a gafodd eu cyflwyno gan Ddeddf Cyllid 2012, yn galluogi busnesau i hawlio lwfans blwyddyn gyntaf o 100% am gost cyfalaf buddsoddiad mewn cyfarpar ac offer a wnaed cyn 31 Mawrth 2020.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun ar wefan Trysorlys Ei Mawrhydi (Saesneg yn unig - dolen allanol).

Yng Nghymru gellir cael Lwfans Cyfalaf Uwch o fewn yr ardaloedd dynodedig canlynol:

 • Glannau Dyfrdwy
 • Glyn Ebwy
 • Dyfrffordd y Daugleddau
 • Glannau Port Talbot.

Ardaloedd Haen 1

Mae Ardaloedd Menter Ynys Môn, Glyn Ebwy, Dyfrffordd y Daugleddau ac Eryri o fewn ardaloedd Haen 1, sy'n golygu bod gan cwmnïau o fewn y parthau hyn y potensial i elwa ar y lefel uchaf o gymorth grant yn y DU.

Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter

Gallai’r Mae'r Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter (y Cynllun) wedi bod ar waith ers 2012 gan roi cymorth ariannol i fusnesau bach a chanolig sydd mewn ardaloedd menter yng Nghymru i'w helpu gyda chostau talu eu hardrethi busnes. 

Bydd cylch ceisiadau arall yn agor ar 4 Rhagfyr, gan roi cyfle i gwmnïau cymwys wneud cais am gymorth o dan y Cynllun.

Caiff y cylch hwn ei anelu at fusnesau sydd wedi symud i un o’r wyth ardal fenter yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol ac sy’n gallu dangos eu bod yn rhedeg y busnes o’r adeilad y ceisir cefnogaeth ar ei gyfer.

Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i Gwmni fedru bodloni’r meini prawf a ganlyn:

 • mae o fewn ffiniau un o ardaloedd menter Cymru. 
 • mae wedi’i gofrestru i dalu ardrethi busnes. 
 • mae wedi symud i un o wyth ardal fenter Cymru cyn neu ar ôl 1 Ebrill 2017.
 • mae’n fusnes bach neu ganolig yn ôl diffiniad yr UE.
 • nid yw’n fusnes sy'n cyflenwi’r farchnad leol yn unig, oherwydd y gallai hynny amharu ar gystadleuaeth, a disodli neu leihau swyddi sy'n bodoli eisoes / neu werthiant busnesau eraill. Mae’n bosibl hefyd y bydd cwmnïau sy’n cyflenwi marchnad arbenigol yn yr ardal leol yn gymwys i gael cymorth.
 • nid yw'n fusnes mewn sector o farchnad y DU sydd eisoes yn llawn busnesau tebyg.
 • mae’n rhaid darparu tystiolaeth bod busnes yn cael ei redeg o’r safle/adeilad y ceisir cefnogaeth y cynllun ar ei gyfer.

Hefyd: 

 • mae’n rhaid i fusnes fod yn un newydd

neu

 • mae’n rhaid i fusnes fod wrthi’n cynyddu ei weithlu llawn-amser, parhaol  

neu

 • mae’n rhaid i fusnes allu dangos ei fod yn tyfu drwy, er enghraifft,  gynyddu cynhyrchiant neu drwy fynd ati'n barhaus i wneud gwaith masnacheiddio neu arloesi, neu i ymgymryd â gweithgarwch ymchwil a datblygu.

Caiff busnesau cymwys ymgeisio am hyd at uchafswm o £55,000 tuag at gostau ardrethi busnes sydd i’w talu yn ystod y flwyddyn ariannol 2017/18 neu tuag at y bil ardrethi a dalwyd eisoes, p’un bynnag sydd isaf. 

Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer y cylch hwn rhwng 4 Rhagfyr a 30 Mawrth.

Os oes angen y ffurflen yma mewn fformat gwahanol, ddanfonwch e-bost at: EZBRS@llyw.cymru.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch anfon e-bost at dîm y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter: EZBRS@llyw.cymru.

Wefan: Ardaloedd Menter (dolen allanol).