Skip to content

Cynlluniau teithio

Dolenni perthnasol

Rydym am annog mwy o bobl i gerdded a beicio yng Nghymru.
Mae gwella'n system drafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol bwysig er mwyn cyflawni'n nod o wella ansawdd bywyd pobl Cymru.
Car wedi’i amgylchynu gan symbolau cynaliadwy
Gwybodaeth am gynlluniau teithio a'r pedwar cydgysylltydd cynlluniau teithio sy'n cynnig cyngor, help a chymorth AM DDIM i sefydliadau a'u staff ar deithio'n gynaliadwy a datblygu cynlluniau teithio.

Mae cynllun teithio yn ffordd i sefydliadau annog eu staff i ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy a llesol.

Drwy ddatblygu cynllun teithio gall eich sefydliad:

 • helpu i leihau tagfeydd
 • lleihau ei ôl troed carbon
 • hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy
 • gwella iechyd a lles staff
 • sicrhau parhad busnes
 • arbed arian.

Gallech gynnwys y mesurau canlynol yn eich cynllun teithio:

 • man diogel i gadw beiciau
 • cynlluniau prynu beiciau am bris gostyngol
 • tocynnau trafnidiaeth gyhoeddus am bris gostyngol
 • gwasanaeth rhannu ceir
 • cyfleoedd i staff weithio gartref 
 • lleihau teithiau busnes.

Rydym yn cyflogi pedwar cydgysylltydd cynlluniau teithio sy'n gallu cynnig cyngor, help a chymorth am ddim ar deithio cynaliadwy a datblygu cynlluniau teithio. Gallan nhw helpu gydag ystod o fentrau gan gynnwys:

Pecyn cymorth cynllunio teithiau - Sustrans

Yn helpu i ddatblygu cynllun teithio llwyddiannus a'i roi ar waith - Pecyn cymorth cynllunio teithiau - Sustrans (Saesneg yn unig - dollen allanol).

Hyfforddiant Teithio Doeth - Traveline Cymru

Mae hyn ar gael i fusnesau a sefydliadau yng Nghymru. Gan weithio gyda phartneriaid fel TravelineCymru a Sustrans, bydd y cynllunwyr teithio yn rhoi sesiynau hyfforddi i grŵp o unigolion sydd yna'n gallu hyrwyddo teithio cynaliadwy i'w sefydliad Cynllun rhannu ceir - helpu unigolion i rannu eu teithiau. Hyfforddiant Teithio Doeth (Saesneg yn unig - dollen allanol).

Gwobrau Cynlluniau Teithio Cymru

Mae'r rhain yn dathlu llwyddiannau sefydliadau sy'n dangos arfer gorau. Gwobrau Cynlluniau Teithio Cymru (external link).

Manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch greu opsiynau teithio cynaliadwy i'ch sefydliadau ac i gysylltu â'ch cydgysylltydd cynlluniau teithio rhanbarthol cyswllt: activetravel@wales.gsi.gov.uk.