Skip to content

Twf Gwyrdd Cymru

Dolenni perthnasol

Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy, a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn sail i’n hagenda twf gwyrdd.

Golyga twf gwyrdd yng Nghymru feithrin twf economaidd, datblygiad a thegwch cymdeithasol a hefyd sicrhau bod modd i’n hasedau naturiol barhau i ddarparu’r adnoddau a’r gwasanaethau amgylcheddol o safbwynt ein llesiant. 

Rydym yn ysgogi buddsoddiad ac arloesedd a fydd yn cefnogi twf cynaliadwy ac yn creu cyfleoedd economaidd newydd. Rydym yn awyddus i ddatblygu ein gweithlu a meithrin sgiliau, gan ddosbarthu’n gyfartal fanteision twf drwy swyddi.

Rydym yn annog twf economaidd a datblygiad sy’n helpu i drechu tlodi a hefyd yn ceisio atal newid costus i’r hinsawdd a defnydd anghynaliadwy o adnoddau naturiol.